Прописи Пореске управе

<![if supportMisalignedColumns]><![endif]>

Редни број ПРЕГЛЕД ПРОПИСА КОЈЕ ПРИМЕЊУЈЕ ПОРЕСКА УПРАВА
Закон
1. Закон о буџетском систему („Службени гласник РС“, бр. 54/09, 73/10, 101/10, 101/11 и
93/12)
Уредбе
1.1. Уредба о подстицању запошљавања („Службени гласник РС“, бр.
32/11 и 34/11)
Правилници
1.2. Правилник о обрасцима захтева за
субвенционисање пореза на зараде и доприноса за пензијско и инвалидско
осигурање (
Службени
гласник РС“, бр. 36/11)
1.3. Правилник о условима и начину вођења
рачуна за уплату јавних прихода и распоред средстава са тих рачуна
(“Службени гласник РС” бр. 104/11, 10/12, 18/12, 95/12, 99/12,
22/13 и 48/13)
Закон
2. Закон о пореском поступку и пореској
администрацији
(“Сл. гласник РС”,
бр. 80/02, 84/02 – испр., 23/03 – испр., 70/03, 55/04, 61/05, 85/05 – др.
закон, 62/06 – др. закон, 63/06 – испр. др. закона, 61/07, 20/09, 72/09 – др.
закон, 53/10, 101/11, 2/12 – испр., 93/12 и 47/13)
Уредбе
2.1. Уредба о висини трошкова принудне
наплате пореза (“Службени гласник РС” бр. 63/03, 51/10)
2.2. Уредба о ближим условима за одлагање
плаћања пореског дуга (“Службени гласник РС” бр. 53/03, 61/04 и
71/05)
2.3. Уредба о поступању са одређеним стварима
у државној својини (“Службени гласник РС” бр. 98/10 и 51/11)
Правилници
2.4. Правилник о поступку и начину издавања и
изгледу образаца потврда о резидентности (“Службени гласник РС” бр.
80/10)
2.5. Правилник о начину и поступку
обезбеђивања извода података из електронски вођених пословних књига и
евиденција пореских обвезника – правних лица (“Службени гласник РС”
бр. 6/10)
2.6. Правилник о садржају пореске пријаве за
обрачун пореза на добит на приходе које по основу капиталних добитака
остварују нерезидентна правна лица „Службени гласник РС” бр. 20/10 и 122/12)
2.7. Правилник о плаћању појединих пореза
преко пореске благајне (“Службени гласник РС” бр. 61/03)
2.8. Правилник о начину и условима за плаћање
пореске обавезе путем компензациј е (“Службени гласник РС” бр.
63/03)
2.9. Правилник о додели пореског
идентификационог броја правним лицима, предузетницима и другим субјектима за
чију је регистрацију надлежна Агенција за привредне регистре (“Службени
гласник РС” бр. 32/09, 70/10 и 6/12)
2.10. Правилник о пореском идентификационом
броју (“Службени гласник РС” бр. 57/03, 68/03, 32/09, 48/10)
2.11. Правилник о поступку са покретним
стварима одузетим у току пореске контроле (“Службени гласник РС”
бр. 123/03)
2.12. Правилник о начину подношења пореске
пријаве електронским путем (“Службени гласник РС” бр. 18/12)
2.13. Правилник о обрасцу појединачне пореске
пријаве о обрачунатом и плаћеном порезу и доприносима за обавезно социјално
осигурање по одбитку на терет примаоца прихода (“Службени гласник
РС” бр. 128/03)
2.14. Правилник о начину утврђивања почетне
вредности заплењене непокретности пореског обвезника (“Службени гласник
РС” бр. 17/04)
2.15. Правилник о критеријумима за одређивање
великих пореских обвезника и о врстама јавних прихода за које је надлежан
Центар за велике пореске обвезнике (“Службени гласник РС” бр.
43/10)
2.16. Правилник о обрасцу збирне пореске приј
аве о обрачунатим и плаћеним доприносима за обавезно социјално осигурање по
одбитку („Службени гласник РС“, бр. 96/04, 105/04, 65/05, 82/06, 15/12 и
123/12)
2.17. Правилник о начину и поступку утврђивања
пореске основице пореза на доходак грађана на непријављене приходе унакрсном
проценом (“Службени гласник РС” бр. 61/06)
2.18. Правилник о обрасцима пореских пријава
за утврђивање пореза на приходе грађана (“Службени гласник РС” бр.
7/04, 19/07, 20/10, 23/10 – др. пропис,и 8/11)
2.19. Правилник о садржају пореске пријаве за
обрачун пореза на добит правних лица (“Службени гласник РС” бр.
99/10 и 8/13)
2.20. Правилник о обрасцу збирне пореске
пријаве о обрачунатом и плаћеном порезу на добит по одбитку на приходе које
остварују нерезидентна правна лица (“Службени гласник РС” број
122/12)
2.21. Правилник о пореском рачуноводству (“Службени гласник
РС” бр. 103/11)
2.22. Тарифа о награди и надокнади трошкова
заступника по службеној дужности -адвоката у пореском поступку
(“Службени гласник РС” бр. 55/04)
2.23. Правилник о информативној пореској
пријави („Службени гласник РС”, бр. 117/12 и 118/12 – исправка, 16/13, 28/13
и 52/13)
2.24. Правилник о ближој садржини, начину и
поступку достављања електронских евиденција које банка доставља Пореској
Управи (“Службени гласник РС” бр. 107/12)
Закон
4. ЗАКОН О ФИСКАЛНИМ КАСАМА “Службени гласник РС”, бр. 135/04 и 93/12
Уредбе
4.1. Уредба о одређивању делатности код чијег
обављања не постоји обавеза евидентирања промета преко фискалне касе
(“Службени гласник РС” бр. 61/2010, 101/2010, 94/2011 и 83/12 )
4.2. Уредба о остваривању права физичког лица
– купца добара, односно корисника услуга у спровођењу Закона о фискалним
касама (“Службени гласник РС” бр.15/05)
Правилници
4.3. Правилник о облику и садржини обавештења
из члана 18. став 3. Закона о фискалним касама (“Службени гласник
РС” бр.140/04 и 19/05)
4.4. Правилник о поступку фискализације,
садржају евиденције о овлашћеним сервисима и сервисерима и изгледу, садржају
и начину вођења досијеа и сервисне књижице фискалне касе (“Службени
гласник РС” бр. 140/04)
4.5. Правилник о садржини и начину
евидентирања промета издавањем фискалног рачуна, начину отклањања грешке у
евидентирању промета преко фискалне касе и о садржини и вођењу књиге дневних
извештаја (“Службени гласник РС” бр.140/04)
4.6. Правилник о контури и битмапи фискалног
лога, изгледу фискалних докумената и значењу појединих података садржаних у
фискалним документима (“Службени гласник РС” бр. 140/04)
4.7. Правилник о садржини и изгледу ознаке
којом се означава објекат у случају изрицања мере привремене забране обављања
делатности, као и начину означавања таквог објекта (“Службени гласник
РС” бр. 140/04)
Закон
5. ЗАКОН О ПОРЕЗУ НА ДОХОДАК ГРАЂАНА („Службени гласник РС“, бр. 24/01, 80/02, 80/02 – др закон,
135/04, 62/06, 65/06 -испр., 31/09, 44/09, 18/10, 50/11, 91/11 – одлука УС,
7/12 -ускл.дин. изн., 93/12, 114/12 – одлука УС и 8/13 – ускл. дин. изн.,
47/13 и 48/13)
Уредбе
5.1. Уредба о ближим условима, критеријумима
и елементима за паушално опорезивање обвезника пореза на приходе од
самосталне делатности (“Службени гласник РС” бр. 65/01, 45/02,
47/02, 91/02, 23/03, 16/04, 76/04, 31/05 и 25/13)
Правилници
5.2. Правилник о обрасцу пореске пријаве о
обрачунатом и плаћеном порезу по одбитку и припадајућим доприносима од стране
физичког лица као пореског обвезника (“Службени гласник РС” бр.
11/05)
5.3. Правилник о остваривању права на пореска
изузимања за примања по основу помоћи због уништења или оштећења имовине,
организоване социј алне и хуманитарне помоћи, стипендија и кредита ученика и
студената, хранарина спортиста аматера и права на пореско ослобођење за
примања по основу солидарне помоћи за случај болести (“Службени гласник
РС” бр. 31/01 и 5/05)
5.4. Правилник о начину и поступку
остваривања пореске олакшице за запошљавање нових радника из члана 21б Закона
о порезу на доходак грађана (“Службени гласник РС” бр. 140/04)
5.5. Правилник о садржају пореског биланса и
другим питањима од значаја за начин утврђивања пореза на доходак грађана на
приходе од самосталне делатности (“Службени гласник РС” бр. 8/11,
13/12 и 12/13)
5.6. Правилник о пословним књигама и
исказивању финансијског резултата по систему простог књиговодства
(“Службени гласник РС” бр. 140/04)
5.7. Правилник о садржини пријаве за упис у
регистар исплатилаца прихода по основу естрадних програма забавне и народне
музике и других забавних програма и садржини обавештења о закљученим
уговорима о извођењу тих програма
(“Службени гласник РС” бр. 139/04)
5.8. Правилник о начину и поступку
обрачунавања пореза на зараде у случају умањења пореске основице
(“Службени гласник РС” бр. 116/06 и 37/07
5.9. Правилник о садржини пријаве за упис у
Регистар послодаваца (“Службени гласник РС” бр. 102/06)
5.10. Правилник о начину и поступку
остваривања пореске олакшице за запошљавање приправника и лица млађих од 30
година (“Службени гласник РС” бр. 72/06)
5.11. Правилник о начину и поступку
остваривања пореске олакшице за запошљавање лица старијих од 45 година
(“Службени гласник РС” бр. 72/06)
5.12. Правилник о начину и поступку
остваривања пореске олакшице за запошљавање лица са инвалидитетом
(“Службени гласник РС” бр. 72/06)
5.13. Правилник о начину утврђивања, плаћања и
евидентирања пореза по одбитку и о садржају збирне пореске пријаве о
обрачунатом и плаћеном порезу по одбитку (“Службени гласник РС”
бр.137/04 и 82/06)
5.14. Правилник о критеријумима за остваривање
права на ослобођење од плаћања пореза на капитални добитак („Службени гласник
РС“, бр. 38/01)
Закон
6. ЗАКОН О ПОРЕЗУ НА ДОДАТУ ВРЕДНОСТ („Сл. глсник РС“, бр. 84/04, 86/04 – испр., 61/05, 61/07 и
93/12
Уредбе
6.1. Уредба о критеријумима на основу којих
се утврђује шта се, у смислу Закона о порезу на додату вредност, сматра
претежним прометом добара у иностранство (“Службени гласник РС”
бр.124/04, 27/05 и 4/13)
6.2. Уредба о извршавању Закона о порезу на
додату вредност на територији Аутономне Покрајине Косово и Метохија за време
важења Резолуције Савета безбедности ОУН бр.1244 (“Службени гласник
РС” бр.15/05 и 68/11)
6.3. Уредба о количини расхода (кало, растур,
квар и лом) на који се не плаћа порез на додату вредност (“Службени
гласник РС” бр.124/04)
Правилници
6.4. Правилник о посебним поступцима у
промету робе са Аутономном Покрајином Косово и Метохија (“Службени
гласник РС” бр.40/05)
6.5. Правилник о утврђивању новоизграђених
грађевинских објеката и економски дељивих целина у оквиру тих објеката чији
је први пренос права располагања предмет опорезивања ПДВ (“Службени
гласник РС” бр.105/04) Примењује се до 31. децембра 2012. године
6.6. Правилник о начину и поступку
остваривања пореских ослобођења код ПДВ са правом и без права на одбитак
претходног пореза (“Службени гласник РС” бр. 124/04, 140/04, 27/05,
54/05, 68/05, 58/06, 112/06, 63/07, 99/10, 04/11, 24/11 и 79/11) Примењује се
до 31. децембра 2012. године
6.7. Правилник о облику и садржини пријаве за
евидентирање обвезника ПДВ, поступку евидентирања и брисања из евиденције и о
облику и садржини пореске пријаве ПДВ (“Службени гласник РС” бр.
94/04, 108/05 и бр. 120/08) Примењује се до 31. децембра 2012. године
6.8. Правилник о начину утврђивања и исправке
сразмерног пореског одбитка („Службени гласник РС”, бр. 122/12)
6.9. Правилник о
облику, садржини и начину вођења евиденције о ПДВ (“Службени гласник
РС” бр.107/04 и бр.67/05) Примењује се до 31. децембра 2012. године
6.10. Правилник о одређивању случајева у
којима нема обавезе издавања рачуна и о рачунима код којих се могу изоставити
поједини подаци (“Службени гласник РС” бр.105/04, 140/04, 67/05 и
4/12) Примењује се до 31. децембра 2012. године
6.11. Правилник о поступку замене добара у
гарантном року која се не сматра прометом добара и услуга у смислу закона о
ПДВ (“Службени гласник РС” бр. 67/05) Примењује се до 31. децембра
2012. године
6.12. Правилник о утврђивању опреме и објеката
за вршење делатности и о начину спровођења исправке одбитка претходног пореза
за опрему и објекте за вршење делатности (“Службени гласник РС”
бр.67/05) Примењује се до 31. децембра 2012. године
6.13. Правилник о утврђивању преноса целокупне
или дела имовине, са или без накнаде, или као улог, код којег се сматра да
промет добара и услуга није извршен (“Службени гласник РС”
бр.118/12) Примењује се од 1. јануара 2013. године
6.14. Правилник о поступку остваривања права
на повраћај ПДВ и о начину и поступку рефакције и рефундације ПДВ
(“Службени гласник РС”, бр. 107/04, 65/05, 63/07, 107/12 и 120/12)
6.15. Правилник о утврђивању добара и услуга
чији се промет опорезује по посебној стопи ПДВ (“Службени гласник
РС” бр. 108/04, 130/04 – испр.,140/04, 65/05, 63/07, 29/11 и 95/12)
6.16. Правилник о изгледу, садржини и начину
попуњавања обрачунског листа за ПДВ и евиденционог листа и начину и поступку
наплате ПДВ и других трошкова из банкарске гаранције (“Службени гласник
РС” бр. 19/05 и бр.38/05)
6.17. Правилник о садржини, врсти података и
начину вођења регистра произвођача добара на територији Аутономне покрајине
Косово и Метохија за време важења Резолуције Савета безбедности ОУН бр.1244
(“Службени гласник РС” бр.19 од 26.02.2005.г.)
6.18. Правилник о утврђивању шта се сматра
узимањем и употребом добара, другим прометом добара и пружањем услуга, без
накнаде, о утврђивању уобичајених количина пословних узорака, рекламним
материјалом и другим поклонима мање вредности (“Службени гласник РС”
бр.118/12) Примењује се од 1. јануара 2013. године
6.19. Правилник о начину утврђивања пореске
основице за обрачунавање ПДВ у случају превоза путника аутобусима који врши
страни обвезник (“Службени гласник РС” бр.105/04)
6.20. Правилник о утврђивању добара која се
сматрају уметничким делима, колекционарским добрима и антиквитетима
(“Службени гласник РС” бр.10504 и 118/12)
6.21. Правилник о одређивању случајева у
којима нема обавезе издавања рачуна и о рачунима код којих се могу изоставити
поједини подаци (“Службени гласник РС” број 123/12)
6.22. Правилник о облику и садржини пријаве за
евидентирање обвезника ПДВ, поступку евидентирања и брисања из евиденције и о
облику и садржини пореске пријаве ПДВ
(“Службени гласник РС”, број 123/12)
6.23. Правилник о критеријумима на основу
којих се одређује када се предаја добара на основу уговора о лизингу, односно
закупу сматра прометом добара (“Службени гласник РС”, број 122/12)
6.24. Правилник о начину и поступку
остваривања пореских ослобођења код ПДВ са правом на одбитак претходног
пореза (“Службени гласник РС”, број 120/12)
6.25. Правилник о облику, садржини и начину
вођења евиденције о ПДВ (“Службени гласник РС”, број 120/12)
6.26. Правилник о утврђивању опреме и објеката
за вршење делатности и улагања у објекте, начину спровођења исправке одбитка
претходног пореза и начину утврђивања дела претходног пореза за који накнадно
може да се оствари право на одбитак, за опрему и објекте за вршење делатности
и улагања у објекте (“Службени гласник РС”, број 120/12)
6.27. Правилник о утврђивању појединих добара
и услуга из члана 25. Закона о порезу на додату вредност (“Службени
гласник РС”, број 120/12)
6.28. Правилник о поступку замене добара у
гарантном року код које се сматра да предмет добара није извршен
(“Службени гласник РС”, број 118/12) Примењује се од 1. јануара
2013. године
6.29. Правилник о утврђивању шта се сматра
наплатом потраживања, у смислу Закона о порезу на додату вредност
(“Службени гласник РС”, број 114/12)
6.30. Правилник о утврђивању секундарних
сировина и услуга које су непосредно повезане са секундарним сировинама, у
смислу Закона о порезу на додату вредност (“Службени гласник РС”,
број 107/12)
6.31. Правилник о утврђивању услуга пружених
електронским путем, у смислу Закона о порезу на додату вредност
(“Службени гласник РС”, број 107/12)
6.32. Правилник о начину утврђивања и исправке
сразмерног пореског одбитка (“Службени гласник РС” бр.67/05)
Примењује се до 31. децембра 2012. године
6.33. Правилник о утврђивању опреме и објеката
за вршење делатности и о начину утврђивања сразмерног пореског одбитка и
спровођења исправке одбитка претходног пореза за опрему и објекте за вршење
делатности (“Службени гласник РС” бр.97/04 и 67/05)-престаје да
важи 1. јануара 2013.год.
6.34. Правилник о утврђивању преноса целокупне
или дела имовине, са или без накнаде, или као улог, који се не сматра
прометом добара и услуга у смислу закона о порезу на додату вредност
(“Службени гласник РС” бр.67/05 и 76/12) Примењује се до 31. децембра
2012. године
6.35. Правилник о утврђивању шта се сматра
узимањем и употребом добара која су део пословне имовине пореског обвезника,
пружањем услуга и сваким другим прометом без накнаде и о утврђивању
уобичајених количина пословних узорака и поклона мање вредности (“Службени
гласник РС” бр.114/04) Примењује се до 31. децембра 2012. године
Закон
7. ЗАКОН О АКЦИЗАМА (“Сл. гласник РС”, бр. 22/01, 73/01, 80/02,
43/03, 72/03, 43/04, 55/04, 135/04, 46/05, 101/05 – др. закон, 61/07, 5/09,
31/09, 101/10, 43/11, 101/11, 6/12 – усклађени дин.
изн., 43/12 – одлука, 76/12 – одлука,
93/12, 119/12 и 8/13 – усклађени дин. изн., 47/13)
Уредбе
7.1. Уредба о изгледу контролне акцизне
маркице, врсти података на маркици и начину и поступку одобравања и издавања
маркица, вођења евиденција о одобреним и издатим маркицама и обележавања
цигарета и алкохолних пића (“Службени гласник РС” бр.137/04, 11/05,
29/05, 56/05, 75/05, 88/05, 108/06 и 83/11)
7.2. Уредба о количини расхода (кало, растур,
квар и лом) на који се не плаћа акциза (“Службени гласник РС” бр.
137/04, 109/09 и 96/12)
7.3. Уредба о условима и начину обрачунавања
јавних прихода, садржини и начину вођења евиденције за промет робе са АП
Косово и Метохија (“Службени гласник РС” бр.48/01, 26/02, 139/04,
5/05, 15/05 и 27/05)
Правилници
7.4. Правилник о ближим условима, начину и
поступку остваривања ослобођења од плаћања акцизе на производе које
произвођач, односно увозник продаје дипломатским и конзуларним
представништвима и међународним организацијама, као и на деривате нафте који
се продају на основу међународног уговора (“Службени гласник РС”
бр.41/09)
7.5. Правилник о ближим условима, начину и
поступку остваривања права на рефакцију плаћене акцизе на деривате нафте из
члана 9. став 1. тач. 1) и 2) Закона о акцизама који су продати купцима са
територије АП Косово и Метохија (“Службени гласник РС” бр.54/05 и
88/08)
7.6. Правилник о ближим условима, начину и
поступку за остваривање права на рефакцију плаћене акцизе на деривате нафте
из члана 9. став 1. тач. 3), 4), 5) и 6) Закона о акцизама, који се користе
као енергетска горива у производњи електричне и топлотне енергије или у
индустријске сврхе („Службени гласник РС”, бр. 38/13)
7.7. Правилник о листи осталих деривата нафте
који се добијају од фракција нафте које имају распон дестилације до 380°С
(“Службени гласник РС” бр. 4/12, престао да важи: 93/12)
7.8. Правилник о садржини, врсти и начину
вођења регистра продаваца течног нафтног гаса за погон моторних возила
(“Службени гласник РС” бр.63/07)
7.9. Правилник о условима и поступку за
добијање, обнављање и одузимање акцизне дозволе, начину и контроли отпремања
и допремања производа у акцизно складиште и о вођењу евиденције у акцизном
складишту (“Службени гласник РС” бр.41/09 и 99/12)
7.10. Правилник о условима за остваривање
права на рефакцију плаћене акцизе на дизел гориво, начину и поступку
остваривања рефакције, условима за добијање овлашћења за дистрибуцију дизел
горива, нормативима потребних количина за погон трактора (“Службени гласник
РС” бр. 3/05, 5/05, 63/07, 23/08, 20/12 и 88/12)
7.11. Правилник о садржини, врсти података и
начину вођења регистра произвођача алкохолних пића (“Службени гласник
РС” бр. 3/05)
7.12. Правилник о начину обрачунавања и
плаћања акцизе, врсти, садржини и начину вођења евиденција, достављања
података и састављања обрачуна акцизе
(“Службени гласник РС” бр.
3/05, 54/05, 36/07, 63/07, 53/09, 63/12, 95/12 и 96/12 -испр.)
7.13. Правилник о ближим условима, начину и
поступку за остваривање права на рефакцију плаћене акцизе на деривате нафте
из члана 9. став 1. тач. 3) и 5) Закона о акцизама, који се користе за
транспортне сврхе, за превоз терета у унутрашњем речном саобраћају и у
индустријске сврхе („Службени гласник РС”, бр. 112/12 и 38/13)
7.14. Правилник о ближим условима, начину и
поступку за остваривање права на рефакцију плаћене акцизе на остале деривате
нафте из члана 9. став 1. тачка 3) Закона о акцизама који се користе за
индустријске сврхе („Службени гласник РС“, бр. 51/05)
Одлуке
7.15. Одлука о привременом смањењу износа
акциза на деривате нафте из члана 9. став 1. тач. 1) и 3) Закона о акцизама
(„Службени гласник РС“, бр. 43/12) -престала да важи 5. августа 2012. године
(„Службени гласник РС“, бр. 76/12)
Закон
8. ЗАКОН О ПОРЕЗУ НА ДОБИТ ПРАВНИХ ЛИЦА («Службени гласник РС», бр.25/01, 80/02, 80/02-др. закон,
43/03, 84/04, 18/10, 101/11, 119/12 и 47/13)
Правилници
8.1. Правилник о улагањима у области културе
која се признају као расход (“Службени гласник РС” бр. 9/02)
8.2. Правилник о начину и поступку утврђивања
вредности ликвидационог остатка за потребе одређивања износа дивиденде коју
остварују чланови привредног друштва у ликвидацији („Службени гласник РС”,
бр. 122/12)
8.3. Правилник о листи јурисдикција са
преференцијалним пореским системом („Службени гласник РС“, бр.122/12)
8.4. Правилник о садржају пореског биланса и
другим питањима од значаја за начин утврђивања пореза на добит правних лица
(„Службени гласник РС“, бр. 99/10, 8/11, 13/12 и 8/13)
8.5. Правилник о садржају пореског биланса за
недобитне организације-обвезнике пореза на добит правних лица („Службени
гласник РС“, бр. 19/05, 15/06, 20/08, 99/10 и 8/13)
8.6. Праавилник о начину исказивања прихода и
расхода ради утврђивања добити коју стална пословна јединица нерезидентног
обвезника оствари на територији Републике („Службени гласник РС“, бр. 38/01,
19/07 и 99/10)
8.7. Правилник о начину разврставња сталних средстава по групама
и начину
утврђивања амортизације за пореске сврхе
(„Службени гласник РС“, бр. 116/04 и 99/10)
Закон
9. ЗАКОН О ПОРЕЗИМА НА ИМОВИНУ (“Службени гласник РС” бр. 26/01, ” Службени
лист СРЈ” бр. 42/02 – одлука СУС и Службени гласник РС 80/02, 80/02 –
други закони, 135/04, 61/07, 5/09, 101/10, 24/11, 78/11, 57/12 – одлука УС и
47/13)
Правилници
9.1. Правилник о начину утврђивања основице
пореза на имовину на права на непокретностима (“Службени гласник
РС” бр. 38/01, 45/04 и 27/11)
9.2. Правилник о садржини и обрасцу изјаве
купца стана да купује први стан за себе, односно за себе и одређене чланове
његовог породичног домаћинства (“Службени гласник РС” бр. 63/07)
9.3. Правилник о обрасцима пореских пријава
за утврђивање пореза на имовину („Службени гласник РС“, бр. 139/04, 63/07,
9/09 и 27/11)
Закон
10. ЗАКОН О ДОПРИНОСИМА ЗА ОБАВЕЗНО
СОЦИЈАЛНО ОСИГУРАЊЕ
(„Службени гласник РС“,
бр. 84/04, 61/05, 62/06, 5/09, 52/11, 101/11, 7/12 -усклађ. дин. изн. и 8/13
– усклађ. дин. изн., 47/13)
Уредбе
10.1. Уредба о уплати доприноса за пензијско и
инвалидско и здравствено осигурање за свештенике и верске службенике
(“Службени гласник РС” бр. 46/12)
Правилници
10.2. Правилник о условима, поступку и начину
повраћај а више плаћеног доприноса за обавезно социјално осигурање и
престанку обавезе плаћања доприноса по основу уговорене накнаде у текућој
години (“Службени гласник РС” бр.100/04)
10.3. Правилник о обрасцу пријаве за
утврђивање обавезе доприноса за обавезно социјално осигурање за самосталне
уметнике („Службени гласник РС“, бр. 65/05 и 116/06)
10.4. Правилник о начину и поступку
обрачунавања и плаћања доприноса за обавезно социјално осигурање за
новозапослене старије од 45, односно 50 година („Службени гласник РС“, бр.
99/04, 33/05 и 72/06)
10.5. Правилник о начину и поступку
обрачунавања и плаћања доприноса за обавезно социјално осигурање за лица са
инвалидитетом („Службени гласник РС“, бр. 72/06)
10.6. Правилник о начину и поступку
обрачунавања и плаћања доприноса за обавезно социјално осигурање за
приправнике и новозапослена лица млађа од 30 година („Службени гласник РС“,
бр. 72/06)
Закон
11. ЗАКОН О МИРОВАЊУ И ОТПИСУ ДУГА ПО ОСНОВУ ДОПРИНОСА ЗА ОБАВЕЗНО
ЗДРАВСТВЕНО ОСИГУРАЊЕ (“Сл. гласник РС”, бр. 102/08 и 31/09)
Правилници
11.1. Правилник о начину и поступку за
утврђивање мировања обавезе плаћања и за отпис дуга по основу доприноса за
обавезно здравствено осигурање („Службени гласник РС“, бр. 9/09)
Закон
12.  о
порезу на премије неживотних осигурања
(“Службени
гласник РС”, бр. 135/04)
Правилници
12.1. Правилник о начину обрачунавања пореза
на премиј е неживотних осигурања и о садржини и начину вођења евиденције која
обезбеђује вршење контроле обрачуна и плаћања пореза на премије неживотних
осигурања (“Службени гласник РС” бр.140/04)
Закон
13. ЗАКОН О ПОРЕЗИМА НА УПОТРЕБУ, ДРЖАЊЕ И
НОШЕЊЕ ДОБАРА
(„Службени гласник РС“, бр.
26/01, 80/02, 43/04, 31/09, 101/10, 24/11, 100/11-усклађени дин. изн. и
120/12 – усклађени дин. изн.)
Напомена: Нема подзаконских аката
Закон
14. ЗАКОН О ЦЕНТРАЛНОМ РЕГИСТРУ ОБАВЕЗНОГ
СОЦИЈАЛНОГ ОСИГУРАЊА
(“Сл. гласник
РС”, бр. 30/10)
Уредбе
14.1. Уредба о ближој садржини, року и начину
преузимања података неопходних за успостављање ј единствене базе података
централног регистра обавезног социјалног осигурања (“Службени гласник
РС” бр. 78/11)
14.2. Уредба о садржини, обрасцу и начину
подношења јединствене пријаве на обавезно социјално осигурање, јединственим
методолошким принципима и јединственом кодексу шифара за унос података у
јединствену базу централног регистра обавезног социјалног осигурања (“Службени
гласник РС” бр. 54/10 и 124/12)
Закон
15. З А К О Н О ИГРАМА НА СРЕЋУ («Сл. гласник РС», бр.88/11 и 93/12 – др. закон)
Уредбе
15.1. Уредба о одређивању кривичних дела за која се уз пријаву,
односно захтев за добијање дозволе, односно одобрења за приређивање одређених
игара на срећу подноси потврда о неосуђиваности одређених лица
(“Службени гласник РС” бр.128/04)
15.2. Уредба о условима и начину ангажовања
оператера за приређивање класичних игара на срећу и агената за продају
срећака (“Службени гласник РС” бр.128/04, 91/10, 13/11)
Правилници
15.3. Правилник о начину утврђивања
испуњености услова за добијање одобрења за приређивање игара на срећу на
аутоматима (“Службени гласник РС” бр.129/04, 9/05, 83/05, 8/06,
45/06, 88/08, 89/09, 16/11)
15.4. Правилник о облику и садржини посебне
ознаке за играчницу или кладионицу, односно уплатно место кладионице
(“Службени гласник РС” бр.129/04)
15.5. Правилник о ближим условима, односно
садржини правила игара на срећу (“Службени гласник РС” бр.129/04)
15.6. Правилник о врстама игара на срећу
(каталог игара на срећу) (“Службени гласник РС” бр.129/24, 8/06,
16/11)
15.7. Правилник о начину утврђивања
испуњености услова за добијање одобрења за приређивање игара на срећу –
клађење (“Службени гласник РС” бр.129/04, 89/09, 16/11)
15.8. Правилник о одређивању информатичких
услова за приређивање посебних игара на срећу на аутоматима (“Службени
гласник РС” бр.129/04)
15.9. Правилник о одређивању информатичких
услова за кладионице (“Службени гласник РС” бр.129/04)
15.10. Правилник о начину утврђивања
испуњености услова за добијање сагласности за приређивање наградне игре у
роби и услугама и о начину извештавања о резултатима наградне игре у роби и
услугама (“Службени гласник РС” бр.129/04)
15.11. Правилник о начину вођења обавезних
евиденција о оствареном промету у кладионицама (“Службени гласник
РС” бр.129/04)
15.12. Правилник о начину вођења обавезних
евиденција о оствареном промету по аутомату (“Службени гласник РС”
бр.129/04, 16/11)
Преглед ажуриран дана 25.06.2013. године
Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s

%d bloggers like this: