Кредитирање извоза – АОФИ

Кредитирање

Финансирање извоза се реализује кроз програме финансирања извозника:
Директно кредитирање,
Суфинансирање са пословном банком извозника,
Рефинансирање кредита преко пословне банке извозника,

ДИРЕКТНО КРАТКОРОЧНО ФИНАНСИРАЊЕ ИЗВОЗНИКА

АОФИ обезбеђује краткорочне кредите извозним предузећима која су у претходној години остварила извоз већи од ЕУР 300.000,00 под следећим условима:
износ од ЕУР 30.000 до ЕУР 2.000.000,00, у динарској противвредности;
роком отплате од 6 месеци до годину дана;
уз каматну стопу:
3 % годишње (за вредност извоза преко ЕУР 10 млн.);
4 % годишње (за вредност извоза од ЕУР 5 – 10 млн.);
5 % годишње (за вредност извоза до ЕУР 5 млн.);

Једнократна провизија за обраду захтева: 0,7 % од укупног износа кредита.

Општи обавезујући услови
Закључен уговор о спољнотрговинском послу са ино-купцем;
Остварен извоз у вредности минимум ЕУР 300.000 у претходној години или други одговарајући пропорционални износ остварен у текућој години до тренутка подношења захтева уз поседовање уговора чији је предмет извозни посао у вредности од минимум ЕУР 300.000,00 у текућој години;
Остварен позитиван нето резултат пословања у претходној години;
Учешће робе домаћег порекла минимум 51% у вредности робе која је предмет извоза и финансирања.

Посебни – обавезујући услови
Позитивна оцена бонитета зајмотражиоца;
Позитивна процена рентабилности извозног пројекта;
Позитивна оцена квалитета – сигурности средстава обезбеђења.

Додатни – необавезујући услови
Остваривање позитивног нето извозног ефекта;
Статус претежног извозника.

Уколико поред општих и посебних – обавезујућих услова испуњава и додатне – необавезујуће услове, извозник може остварити повољније услове кредитирања код АОФИ.

Процедура одобравања кредита:
Извозници упућују захтев за одобрење кредита и попуњавају пријавни формулар. Уз попуњени образац достављају неопходну документацију (списак документације је наведен на последњој страни пријавног формулара);
Стручна служба АОФИ анализира достављену документацију, обавља разговоре са клијентом, посећује предузеће клијента, и на основу прикупљених података и докумената припрема предлог за Извршни одбор;
Извршни одбор доноси одлуку о одобрењу или одбијању предметног кредитног аранжмана и о условима под којима је одобрен кредит.

По одобрењу кредита, потписује се уговор са клијентом, успостављају се средства обезбеђења уредне отплате кредита, а затим следи пуштање кредита у течај.

СУФИНАНСИРАЊЕ СА ПОСЛОВНОМ БАНКОМ КЛИЈЕНТА

Поред директног кредитирања, АОФИ обезбеђује и суфинансирање у сарадњи са пословном банком извозника. АОФИ пласира део средстава извознику под важећим условима за категорију извозника којој припада дато предузеће, с тим да други део траженог кредита финансира пословна банка под условима који су договорени са АОФИ (каматна стопа и сви трошкови до максимално 10% годишње).

РЕФИНАНСИРАЊЕ ПРЕКО ПОСЛОВНЕ БАНКЕ КЛИЈЕНТА

АОФИ пласира средства пословним банкама по важећој каматној стопи за конкретне извознике, тако да пословне банке из тих средстава наплаћују каматну стопу на пласмане извозницима у износу до максимално 10% на годишњем нивоу. Банке затим могу да, кроз везане аранжмане по овом основу (рефинансирање са суфинансирањем), пласирају извозницима и део средстава из сопственог потенцијала где су каматна стопа и сви трошкови ограничени на ниво од максимално 10% годишње.

Документа:

Пријавни формулар
Одлука о условима издавања гаранција и висини провизија за издавање гаранција
Одлука о условима краткороцног кредитирања и висини каматних стопа и провизија
Одлука о висини накнаде за издавање кредитних известаја

Advertisements

Posted on May 16, 2013, in Инвестиције. Bookmark the permalink. Leave a comment.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s

%d bloggers like this: