Измена Закона о доприносима за обавезно социјално осигурање

НАЦРТ ЗАКОНА О ИЗМЕНАМА И ДОПУНАМА ЗАКОНА О ДОПРИНОСИМА ЗА ОБАВЕЗНО СОЦИЈАЛНО ОСИГУРАЊЕ

Уставни основ за доношење овог закона садржан је у члану 97. тачка 8. Устава Републике Србије, којим је прописано да Република Србија уређује и обезбеђује, поред осталог, систем у области социјалног осигурања.

Разлози за доношење закона

• Проблеми које Закон треба да реши, односно циљеви који се Законом постижу

Најважнији циљеви који се желе постићи предложеним изменама су:

1) повећање одрживости система обавезног пензијског и инвалидског осигурања без повећања укупног фискалног оптерећења зарада и уз ослобађање пољопривредника од плаћања доприноса за обавезно пензијско и инвалидско осигурање;

2) стварање подстицајних услова за развој информатичке индустрије;

3) усаглашавање са предложеним изменама Закона о порезу на доходак грађана и Закона о пореском поступку и пореској администрацији.

1) Повећање одрживости система обавезног пензијског и инвалидског осигурања без повећања укупног фискалног оптерећења зарада постиже се истовременим повећањем стопе доприноса за обавезно пензијско и инвалидско осигурање са 22% на 24%, односно, када се овај допринос плаћа из основице са 11% на 13%, смањењем стопе пореза на зараде уз повећање неопорезивог износа предвиђених изменама Закона о порезу на доходак грађана. Додатни приходи Фонда ПИО који се очекују као резултат овог повећања на годишњем нивоу процењују се на између 25 и 27 милијарди динара. Они истовремено омогућавају да се пољопривредници ослободе плаћања обавезног доприноса за пензијско и инвалидско осигурање. Укидање ове обавезе пољопривредницима представља усаглашавање законске норме са стварношћу (степен наплате, као и износ остварених права су изразито мали) и оправданим захтевима ове групе обвезника. Пољопривредницима је текућа обавеза сразмерно велика, док будући сразмерно мали износ пензије који на основу ње могу остварити захтева додатну значајну помоћ породице, која је у случају ових обвезника најчешће и правило. Овим се не утиче на оне пољопривреднике који су већ остварили право на пензију а који настављају да га користе. Такође, пољопривредници који желе да остваре право на пензију могу се добровољно укључити у систем обавезног пензијског и инвалидског осигурања и својим уплатама обезбедити стицање овог права. У ову групу предложених решења спада и утврђивање минималне основице доприноса као основице за плаћање доприноса чланова привредног друштва који нису осигурани по другом основу. Ова предложена измена представља операционализацију постојећег решења о основици доприноса за чланове привредних друштава која у садашњем облику није могла, нити је била спровођена.

2) Подстицајни услови за развој информатичке индустрије, пре свега привредних друштава која у Србији производе софтверске производе и решења, стварају се предложеним посебним поступком обрачунавања и плаћања доприноса за обавезно здравствено осигурање и доприноса за осигурање за случај незапослености за запослене код послодавца који обавља делатност у области развоја информационе технологије која обухвата пројектовање, израду, имплементацију и одржавање софтверских производа и решења, као и са тим производима повезаних услуга. Овај посебан поступак подразумева рефундацију стварних трошкова здравствених услуга, односно накнаде за незапосленост за лица за која се користи олакшица.

3) Да би се постигао циљ увођења личне зараде предузетника који порез плаћају на стварно остварен приход од самосталне делатности као основице за порез на зараду, односно отклањање неоправдане разлике у висини пореског оптерећења између предузетника и власника привредног друштва предложено изменама Закона о порезу на доходак грађана, неопходно је извршити и одговарајуће измене у Закону о доприносима за обавезно социјално осигурање. Стога се предложеним изменама овог закона као основица доприноса за предузетнике који порез плаћају на стварни приход уводи лична зарада предузетника, односно опорезива добит уколико предузетник не исплаћује личну зараду. Такође као усаглашавање са предложеним изменама Закона о порезу на доходак грађана, уводи се концепт самоопорезивања за предузетнике код обрачуна и плаћања доприноса чиме се поједностављује сам поступак. Поред тога, предложеним изменама даје се подстицај развоју добровољног здравственог осигурања у случају када послодавац плаћа допринос за запослене – осигуранике, у складу са посебним прописима који уређују добровољно здравствено осигурање, до прописаног неопорезивог износа, а у складу са предложеним изменама Закона о порезу на доходак грађана.

Као вид усаглашавања са предложеним изменама Закона о пореском поступку и пореској администрацији у делу који се односи на стварање услова за обједињено плаћање свих пореза и доприноса по одбитку, изменама Закона о доприносима за обавезно социјално осигурање предложено је увођење тзв. пријаве доприноса по службеној дужности. То значи да уколико послодавац не обрачуна и не уплати доприносе за обавезно социјално осигурање за претходни месец у прописаном року, обрачунаће их надлежна организациона јединица Пореске управе по службеној дужности а на основу расположивих података. Ова измена истовремено ствара правне услове за спровођење, односно евидентирање у пореском рачуноводству, већ постојеће обавезе послодаваца да и у случају неисплаћивања зарада обрачунају и плате доприносе за обавезно социјално осигурање. Примена ове одредбе везана је за почетак примене појединачне пореске пријаве који је предложеним изменама Закона о пореском поступку и пореској администрацији предвиђен за 1. јануар 2014. године.

Поред изнетог, врше се и измене Закона о доприносима за обавезно социјално осигурање (“Службени гласник РС”, бр. 84/04, 61/05, 62/06, 5/09, 52/11 и 101/11 – даље: Закон), којим се прецизирају поједине одредбе.

Коначно, потребно је указати да у односу на доприносе за обавезно социјално осигурање не постоје обавезујући прописи Европске уније са којима је потребно вршити усаглашавање.

• Разматране могућности да се проблеми реше и без доношења Закона

Имајући у виду да је реч о елементима система и политике јавних прихода који се, сагласно одредбама Закона о буџетском систему (“Службени гласник РС” бр. 54/09, 73/10, 101/10, 101/11 и 93/12), уводе законом, то значи да се измене и допуне тих елемената могу вршити само законом. Према томе, како се материја која се уређује овим законом односи на доприносе за финансирање обавезног социјалног осигурања и спада у законодавну регулативу, није разматрано, нити је било основа за разматрање њеног уређења другим законом или подзаконским актом.

• Зашто је доношење Закона најбољи начин за решавање проблема

С обзиром да се ради о законској материји, одређена постојећа законска решења једино је и могуће мењати и допуњавати доношењем закона, тј. изменама и допунама закона.

Уређивањем материје доприноса за обавезно социјално осигурање законом даје се допринос правној сигурности и обезбеђује доступност јавности у погледу вођења политике у области социјалног осигурања, с обзиром да се закон као општи правни акт објављује и ствара једнака права и обавезе за све субјекте који се нађу у истој правној ситуацији.

ИИИ. Објашњење основних правних института и појединачних решења

Уз члан 1.

Врши се измена члана 6. Закона, тако што се мења одредба тачке 15), којом је извршено појмовно одређење члана привредног друштва за потребе овог закона.

Уз члан 2.

Измена члана 7. став 1. тачка 7) Закона, врши се ради усклађивања са изменом из члана 1. овог закона, којом се, уместо оснивача, односно чланова привредног друштва обвезницима доприноса за пензијско и инвалидско осигурање сматрају само чланови привредног друштва. Овим чланом је извршено и брисање тачке 8) којом су били обухваћени пољопривредници као обвезници доприноса за пензијско и инвалидско осигурање.

Уз члан 3.

У члану 8. став 1. Закона извршена је измена у тачки 7), по којој су обвезници доприноса за здравствено осигурање чланови привредног друштва, из истог разлога који је наведен уз члан 2. овог закона.

Уз члан 4.

Брише се део тачке 7) у ставу 1. члана 9. Закона, којим су уређени обвезници доприноса за осигурање за случај незапослености, из истог разлога који је наведен уз члан 2. овог закона.

Уз члан 5.

У члану 12. Закона, врши се брисање става 2, којим је уређено да обавеза обрачунавања и плаћања доприноса за пензијско и инвалидско осигурање по основу запослења, односно по основу самосталне делатности искључује обавезу плаћања доприноса за пензијско и инвалидско осигурање по основу пољопривредне делатности.

Уз члан 6.

Измењеним ставом 3. члана 13. Закона предложено је да се, поред пензијског доприноса у добровољни пензијски фонд који послодавац плаћа на терет сопствених средстава за запослене – чланове добровољног пензијског фонда, у основицу доприноса за запослене и послодавце укључи и премија за добровољно здравствено осигурање коју послодавац плаћа за запослене – осигуранике укључене у добровољно здравствено осигурање у земљи, заједно по оба основа изнад износа од 5.214 динара месечно.

Уз члан 7.

Овим чланом предложено је брисање члана 14. Закона, који се односи на основицу доприноса за упућене раднике у случају када нису обавезно осигурани по прописима државе у коју су упућени или ако међународним уговором није друкчије одређено.

Уз члан 8.

Извршена је измена члана 22. Закона, којим се уређује основица доприноса за предузетнике који порез плаћају на стварни приход. Предложено је да основицу доприноса за ову категорију предузетника чини месечни износ личне зараде у складу са законом којим се уређује порез на доходак грађана или опорезива добит уколико предузетник не исплаћује себи личну зараду.

Уз члан 9.

Овим чланом врши се измена члана 23. Закона, којим се уређује основица доприноса за чланове привредног друштва који нису обавезно осигурани по другом основу.

Уз члан 10.

Предлаже се брисање члана 24. Закона, који се односи на основицу доприноса у случају када се приход од самосталне делатности, односно добит привредног друштва дели на више оснивача и чланова привредног друштва.

Уз члан 11.

Овим чланом предложено је брисање члана 27. Закона, који се односи на основицу доприноса за пољопривреднике.

Уз члан 12.

У члану 44. Закона предложено је повећање стопе доприноса за обавезно пензијско и инвалидско осигурање са 22% на 24%, као и измена висине стопа за обавезно пензијско и инвалидско осигурање у случају када се доприноси плаћају истовремено из основице и на основицу (13% за запосленог и 11% за послодавца).

Уз члан 13.

Предложено је брисање члана 49. Закона, који се односи на мировање обавезе плаћања доприноса за обавезно социјално осигурање у случају мировања својства осигураника пољопривредника.

Уз члан 14.

Овим чланом предлаже се измена члана 50. Закона, којим је уређено мировање обавезе плаћања доприноса предузетнику за период у коме не обавља делатност.

Уз члан 15.

У члану 51. Закона врши се додавање новог става којим је предложено да, уколико послодавац не обрачуна и не уплати доприносе за обавезно социјално осигурање за претходни месец у прописаном року, надлежна организациона јединица Пореске управе по службеној дужности ће обрачунати доприносе у име и за рачун послодавца на основу расположивих података.

Уз члан 16.

Новим чланом 52а Закона уређује се обавеза обрачунавања и плаћања доприноса за предузетника који остварује личну зараду.

Уз члан 17.

Врши се измена члана 53. Закона којим се уређује обрачунавање и плаћање доприноса за члана привредног друштва који није осигуран по другом основу.

Уз члан 18.

Предложена је измена члана 58. Закона којим се уређује утврђивање обавезе доприноса за предузетнике који порез плаћају на паушално утврђен приход.

Уз члан 19.

Предложен је нови члан 64в Закона, којим се уређује посебан поступак обрачунавања и плаћања доприноса за обавезно здравствено осигурање и

доприноса за осигурање за случај незапослености за запослене код послодавца који обавља делатности у области развоја информационе технологије на територији Републике Србије.

Уз члан 20.

У члану 65а Закона врши се правнотехничко усклађивање са изменама Закона.

Уз члан 21. до 23.

Врши се усклађивање казнених одредаба Закона.

Уз члан 24.

Врши се прецизирање рока примене посебног поступка из члана 19. овог закона.

Уз члан 25.

Прописује се ступање на снагу овог закона.

Нацрт закона о изменама и допунама Закона о доприносима за обавезно социјално осигурање  (ONLINE)

Образложење Нацрта закона о изменама и допунама Закона о доприносима за обавезно социјално осигурање  (ONLINE)

Одредбе Закона о доприносима за обавезно социјално осигурање чија се измена и допуна врши

Advertisements

Posted on May 14, 2013, in Законски прописи у најави. Bookmark the permalink. Leave a comment.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s

%d bloggers like this: