Нацрт Закона о посредовању у промету и закупу непокретности

У Србији је завршена јавна расправа (трајала је до 13.маја) о Нацрту закона о посредовању у промету и закупу непокретности. Нацрт закона је израдило Министарство спољне и унутрашње трговине и телекомуникација, истакнуто је на седници Групације посредника у промету непокретности Србије – Удружења за трговину Привредне коморе Србије. Кроз јавну расправу чланови Групације имали су могућност се преко система Привредне коморе Србије изјасне о предложеном Нацрту будућег закона и да доносиоцу закона упуте примедбе, предлоге и сугестије како и на који начин да се побољша квалитет будућег закона, а све у интересу оних који треба да га спроводе у пракси. У току расправе на седници присутни су посебно истакли интересе да се удружују кроз коморски систем. Јер, како су истакли, само на тај начин, могу да остваре своје права, интересе и утицај, у циљу бољег и успешнијег пословања. Они су нагласили да само удружени преко коморског система треба да наступају на сајмовима непокретности, а већ ускоро то је у Москви и Бечу.

Председник Групације посредника у промету непокретности Србије у Привредној комори Србије, Дамир Борић, посебно је указао на потребу квалитетног инфомисања и представљања интереса чланица у јавности. Он, је потом истакао, да се све то веома квалитетно већ остварује кроз активности, припрему и слање информација Службе за информисање Привредне коморе Србије, медијима у земљи.

Главни разлог за доношење закона о промету и закупу непокретности јесте да се обезбеди правна сигурност за грађане и правна лица који користе услуге посредника у промету и закупу непокретности. Приликом предлагања закона Министарство спољне и унутрашње трговине и телекомуникација, нарочито је имало у виду да појединац и његове породице куповином и закупом стамбеног простора решавају круцијална егзистенцијална питања и да се ради о трансакцијама великих новчаних износа. Усвајањем закона о посредовању у промету и закупу непокретности у Србији ће први пут ова област бити уређена, у складу са европским стандардима. Будућим законом се уводи Регистар посредника и прописују услови за упис привредних друштава и предузетника чиме стичу активну легитимацију за обављање делатности. Законом се прописују и одређени услови које посредник мора да испуњава, као што су адекватна просторија и опрема за рад. Оно што је веома битно, овим законом обезбедиће се обавеза да за сваки посао посредовања у промету непокретности мора бити закључен писани уговор између налогодавца и посредника. Истовремено, уводи се и обавезно осигурање од одговорности за штету коју би посредник могао да проузрокује налогодавцу, што је једна од постојећих европских норми.

“Закон ће прецизно да дефинише и појам агента и услове под којима може тиме да се бави и упише у Евиденцију агената. Особа која жели да буде агент мора да има најмање средњу стручну српему, као и да положи стручни испит, док ће подзаконским актима биже бити уређен садржај, начин и рок полагања тог испита. Иначе, у правном систему Републике Србије област посредовања у промету непокретности није до сада била правно уређена, због чега се јављало низ проблема у пракси”, каже секретар Удружења за трговину Привредне коморе Србије мр Гордана Хашимбеговић.

Тржиште некретнина у Србији данас карактерише велико учешће сиве еконономије, нестручност у обављању послова и велика несигурност за учеснике, а та ситуација ће се знатно позитивно променити усвајањем закона о посредовању у промету непокретности и закупу, каже председник Групације посредника у промету непокретности Србије у Привредној комори Србије, Дамир Борић. По његовим речима и данас постоји велики број оних који обављају ту делатност, а нису регистровани, због чега су недоступни надлежним инспекцијским органима. Због непостојања закона који регулише ову област и непоштовања добрих пословних обичаја држава и сви учесници у промету непокретности – посредници, агенти, корисници услуга сусрећу се са великим проблемима, а присутан је и не мали број превара. Било је и случајева да клијенти не ретко одбијају да закључе Уговор о посредовању са посредником – чиме се избегава плаћање пореза за извршене услуге, као и евиденција промета.

“Овакво стање никоме неодговара – ни посредницима који се порофесионално баве делатношћу, ни грађанима који плаћају провизије за минималну или никакву услугу, али ни држави”, каже Борић. Посебан проблем је представљало и непоштовање Закона о оглашању непокретности, које се обављало на непрописан и неморалан начин. Чланови групације су указали и на проблем пореског третмана оглашавања понуде некретнина у часописима и на пословним сајтовима.

Потребно је да се Законом/Уредбом дефинише порески третман оглашавања понуде некретнина у часописима и на пословним сајтовима – као неопходан трошак пословања (који би се књижио на рачун 530), а не као трошак рекламе (који је у пореском билансу неопорезив до износа од пет одсто укупних прихода). Привредни субјекти који приходе остварују искључиво посредовањем у промету некретнина, исте не могу да остварују без редовног оглашавања својих понуда. Оглашавање некретнина чини 40 одсто трошкова редовног пословања.

Нелегалним посредницима, каже Борић, доношење Закона о посредовању у промету и закупу непоретности не одговара, јер уколико наставе са активностима, у потпуности ће бити у сукобу с његовим одредбама и према њима ће се примењивати најстроже казнене одредбе.

Групација посредника у промету непокретности Србије заузела је став да надлежни органи, након ступања на снагу закона требају да најпре контролишу нелегално пословање, чије учешће на тржишту посредовања у промету непокретности заузима изузетно висок проценат од почетка економске кризе.
Извор: Вебсајт Привредне коморе Србије, 13.5.2013.

Advertisements

Posted on May 14, 2013, in Законски прописи у најави. Bookmark the permalink. Leave a comment.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s

%d bloggers like this: