Конкурс за доделу кредитних средстава за подстицање квалитета туристичке понуде

Конкурс за доделу кредитних средстава за подстицање квалитета туристичке понуде

1. Предмет

Расписује се конкурс за доделу кредита физичким лицима, малим и средњим привредним друштвима из области туризма за подстицање квалитета туристичке понуде, у складу са Законом о буџету Републике Србије и Уредбом о условима и начину доделе и коришћења кредитних средстава за подстицање квалитета туристичке понуде («Службени гласник РС» број 22/2013).

2. Основни циљеви

1. Унапређење квалитета туристичке понуде и интензивирање њеног коришћења, што подразумева:

1. 1. Изградњу, уређење и реконструкцију хотелских и других смештајних

капацитета, ресторана и објеката спортско рекреативног и забавног садржаја;

1. 2. Рестаурацију руралних објеката и њихово претварање у туристичке

капацитете;

1. 3. Набавку, реконструкцију и адаптацију плутајућих објеката, као и превозних и рекреативних средстава намењених посетиоцима и туристима;

1. 4. Унапређење маркетинга домаће угоститељске понуде;

1. 5. Дизајн, припрему производње и производњу сувенира.

2. Изградња туристичке инфраструктуре и супраструктуре;

3. Усклађивање туристичких капацитета са Законом о туризму (“Службени гласник РС“, бр. 36/09, 88/10, 99/11 – др. Закон и 93/12).

3. Коришћење кредитних средстава

Право на коришћење кредитних средстава има:

1. Мало и средње привредно друштво регистровано за обављање делатности у области туризма;

2. Предузетник који је регистрован за обављање делатности у области туризма;

3. Пољопривредно газдинство уписано у Регистар пољопривредних газдинстава у складу са Законом о пољопривреди и руралном развоју ( „Службени гласник РС“, бр. 41/09).

Подношење захтева за коришћење кредитних средстава

Захтев за коришћење кредитних средстава са траженом документацијом се доставља Министарству финансија и привреде, Сектор за туризам, Кнеза Милоша 20, Београд, са назнаком „Кредити за развој туризма”, искључиво путем поште или преко писарнице Министарства.

Подносилац захтева може да оствари право на коришћење кредитних средстава само по једном захтеву у току буџетске године. За сваку буџетску годину подноси се нови захтев.

Захтев и приложена документација остају трајно у архиви Министарства и не враћају се подносиоцу. Конкурс је отворен до 1. Септембра текуће године.

Непотпуни и неблаговремени захтеви неће бити разматрани.

Рок за подношење захтева за репрограм и одлагање плаћања доспелог дуга одобреног кредита је 1. Новембар текуће године. По одобреном кредиту може се само једном, у периоду отплате кредита, одобрити репрограм и одлагање плаћања доспелог дуга одобреног кредита у складу са условима и критеријумима које утврди Фонд.

Лица која су остварила право на коришћење кредитних средстава из области туризма по уредбама из претходних година, а нису испунила своје обавезе у складу са тим уредбама, немају право на коришћење средстава по овој уредби.

Више информација ОВДЕ

Advertisements

Posted on April 18, 2013, in Туризам. Bookmark the permalink. Leave a comment.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: