Примена правилника којим се ближе уређује катастарска легализација ступио на снагу 5. Априла

Вечерње новости

Правилник о условима, начину и поступку стицања својине на земљишту и бесправно изграђеним објектима у петак (5. Април 2013.) је ступио на снагу, сазнају “Новости”. Министар грађевинарства, Велимир Илић, потписао је у четвртак овај подзаконски акт, којим се ближе уређује такозвана катастарска легализација.

Право на упис у катастар имају власници породичних кућа са највише четири стамбене јединице укупне нето корисне површине до 300 квадрата. Затим, својину могу да упишу и власници нелегално изграђених станова корисне површине до 200 квадрата, а исто важи и за викендице. Пословни простор и занатске радње не смеју да прелазе 100 квадрата, а гараже 30 квадратних метара.

У катастар ће се уписати и они објекти, који грађевински нису у потпуности завршени. То значи да је део објекта оспособљен за становање и у ту сврху се користи, али да остатак има само завршене грубе грађевинске радове, постављену кровну конструкцију и кровни покривач. Примера ради, то су породичне куће где је приземље завршено и користи се за становање, а спратови имају изведене само конструктивне радове. Међутим, упис је могућ само ако је такво здање стављено и под кров.

Законом о посебним условима за упис права својине на нелегалним објектима прописано је да право на укњижбу имају само здања која су изграђена без дозволе до 11. Септембра 2009. Године. Правилником су прописани докази, којим власник потврђује да је објекат заиста изградио до тог рока. То могу да буду признанице за комуналије, орто – фото снимак, извештаји грађевинске инспекције, изјаве сведока оверене у суду…

Власници који су здања сазидали на туђем земљишту имају рок од две године да са власником парцеле реше имовинско – правне односе. До тада ће у катастру бити уписани само као власници објекта са правом прилаза здању. То значи да не могу ништа да граде, никакви радови не смеју да се изводе осим текућег одржавања постојећег објекта и хитних интервенција, којима се отклања опасност по живот и здравље људи. Када реши питање земљишта, власник објекта у својину може да упише и парцелу, али катастру мора да достави уговор о куповини парцеле или уговор о поклону, размени непокретности, правоснажно решење о наслеђивању, правоснажну судску пресуду…

Ако не реши питање земљишта у року од две године, власник објекта дужан је да без одлагања надлежној имовинско – правној служби локалне самоуправе поднесе захтев за утврђивање земљишта за редовну употребу објекта. Власник земљишта у том случају своја права може да заштити на суду.

Они, који по раније важећим законима нису поднели захтев за легализацију имају рок од годину дана да се пријаве катастру. Уз геодетски снимак, треба да приложе записник о извршеном увиђају. За тај посао треба да ангажују геодету са лиценцом. Он ће на терену да направи записник о степену завршености здања. Они који су раније поднели захтев за легализацију не треба да се пријављују катастру, то ће уместо њих урадити локалне самоуправе.

Иначе, за 20 дана примене закона о катастарској легализацији, власници су поднели 200 захтева за упис нелегалних објеката на територији целе Србије.

Уз сагласност

Објекти изграђени на површинама јавне намене, у првом степену заштите природног добра, у зони заштите културног добра, у заштитном појасу и у коридорима постојећих или планираних далековода немају право на упис својине по закону о катастарској легализацији. Изузетно, упис је могућ ако се прибави сагласност локалне самоуправе за земљиште јавне намене, организације задужене за заштиту природних и културних добара и надлежног јавног предузећа ако је објекат у зони далековода.

Advertisements

Posted on April 8, 2013, in Законски прописи у најави. Bookmark the permalink. Leave a comment.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s

%d bloggers like this: