Најнижа и највиша месечна основица за плаћање доприноса

Извор: Актива систем | Актуелни подаци

Најнижу месечну основицу доприноса, према члану 37. Закона о доприносима за обавезно социјално осигурање (“Службени гласник РС”, број 84/04, 61/05, 62/06, 5/09, 52/11 и 101/11) , чини износ од 35% просечне месечне зараде у Републици исплаћене у претходном кварталу за који су објављени подаци републичког органа надлежног за послове статистике. Износ најниже месечне основице доприноса тромесечно се усклађује, утврђује га и објављује министар за послове финансија, а примењује се од првог у наредном месецу по објављивању тог износа.

Преглед најнижих основица за плаћање доприноса за обавезно социјално осигурање у 2012. Години, по периодима примене, дајемо у наставку:

Период примене Износи најниже месечне основице “Сл. Гласник РС”
од 1. 11. 2012. До 31. 01. 2013. 20. 022 (55. 903 x 35%) 104/2012
од 1. 02. 2013. До 30. 04. 2013. 21. 216 (60. 617 x 35%) 10/2013

Послодавац који не изврши исплату зарада до 30 – ог у месецу за претходни месец дужан је да до тог рока обрачуна и уплати доприносе на најнижу основицу доприноса.

За запослене резиденте који су упућени на рад у иностранство ради обављања послова за правна лица резиденте, најнижа месечна основица за плаћање доприноса за обавезно социјално осигурање једнака је двострукој најнижој месечној основици утврђеној у складу са чланом 37. Закона, што за период од 01. 02. 2013. Године до 30. 04. 2013. Године износи 42. 432 динара (21. 216 џ 2).

За самосталне уметнике, свештенике и верске службенике и за пољопривреднике, најнижу месечну основицу за плаћање доприноса за обавезно социјално осигурање чини износ од 35% просечне месечне зараде у Републици исплаћене у четвртом кварталу последње године према објављеном податку републичког органа надлежног за послове статистике, примењује се за целу календарску годину – не мења се у току године, а за период од 01.01.2013. Године до 31.12.2013. Године износи 21. 216 динара.

Највишу месечну основицу доприноса (члан 42. Закона) чини петоструки износ просечне месечне зараде исплаћене по запосленом у Републици према последњем објављеном податку републичког органа надлежног за послове статистике, а примењује се од првог у наредном месецу по објављивању податка о просечној месечној заради исплаћеној по запосленом у Републици. С обзиром да се тај податак објављује крајем месеца за претходни месец, износ највише месечне основице доприноса мења се сваког првог у месецу.

Преглед износа највише основице за плаћање доприноса за обавезно социјално осигурање, по периодима примене у 2012. Години, дајемо у наставку:

Период примене Износи највише месечне основице “Сл. Гласник РС”
од 1. 01. 2013. До 31. 01. 2013. 294. 570 (5 x 58. 914) 122/2012
од 1. 01. 2013. До 31. 01. 2013. 294. 570 (5 x 58. 914) 122/2012
од 1. 02. 2013. До 28. 02. 2013. 325. 825 (5 x 65. 165) 8/2013
од 1. 03. 2013. До 31. 03. 2013. 272. 235 (5 x 54. 447) 18/2013
од 1. 04. 2013. До 30. 04. 2013. 300. 995 (5 x 60. 199) 28/2013

Највиша месечна основица важи у свим случајевима исплате зараде за месец која је већа од највише месечне основице без обзира да ли се ради о заради за пун фонд сати или за мањи број сати рада у месецу. Овде је битна чињеница да је износ зараде већи од највише месечне основице, а не за колики број сати је таква зарада остварена (нема утврђивања сразмере).

Највишу годишњу основицу доприноса (члан 43. Закона) чини петоструки износ просечне годишње зараде остварене по запосленом у Републици у години за коју се плаћају доприноси, а за 2012. Годину износи 3.445.800 динара (57.430 џ 12 x 5).

Процењену највишу годишњу основицу доприноса (члан 67. Закона) чини петоструки износ просечне годишње зараде остварене по запосленом у Републици у претходној години увећан за процењени раст зарада у текућој години, а за 2013. Годину износи 3.752.476 динара (“Сл. Гласник РС”, бр. 10/2013).

Advertisements

Posted on April 4, 2013, in Порески систем. Bookmark the permalink. Leave a comment.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s

%d bloggers like this: