Годишњи порез на доходак грађана за 2012. годину

РЕПУБЛИКА СРБИЈА
МИНИСТАРСТВО ФИНАНСИЈА И ПРИВРЕДЕ
ПОРЕСКА УПРАВА
21.02.2013.год.
Б е о г р а д

СВИМ МЕДИЈИМА САОПШТЕЊЕ

Рок за подношење пореске пријаве за утврђивање годишњег пореза на доходак грађана истиче 15. марта 2013. године

Пореска управа Републике Србије подсећа пореске обвезнике да је законски рок за подношење пореске пријаве за годишњи порез на доходак грађана за 2012. годину – 15. март 2013. године.

Пореску пријаву за утврђивање годишњег пореза на доходак грађана за претходну годину, дужни су да поднесу:

физичка лица – резиденти, укључујући и странца – резидента, који су у календарској години остварили доходак већи од троструког износа просечне годишње зараде по запосленом исплаћене у Републици Србији у години за коју се утврђује порез, према подацима републичког органа надлежног за послове статистике.

Доходак за опорезивање чини разлика између оствареног дохотка који се опорезују годишњим порезом на доходак грађана и неопорезивог износа.

Неопорезиви износ дохотка за 2012. годину износи 2.067.480 динара и одговора висини троструког износа просечне годишње зараде по запосленом исплаћене у Републици Србији у 2012. години.

Обвезник годишњег пореза на доходак грађана има право на личне одбитке који износе:

40 одсто просечне годишње зараде за пореског обвезника;
15 одсто просечне годишње зараде за издржаваног члана породице.

Укупан износ личних одбитака не може бити већи од 50% дохотка за опорезивање.

Обрачун годишњег пореза на доходак грађана врши се применом стопе од 10 % на пореску основицу – опорезиви доходак, обвезницима чији је доходак за опорезивање мањи од 4.134.960 динара. Обвезницима који остваре доходак за опорезивање већи од 4.134.960 динара, на пореску основицу преко овог износа, порез ће се обрачунавати по стопи од 15%.

Пореска пријава за утврђивање годишњег пореза на доходак грађана подноси се на Обрасцу ППДГ-5. најкасније до 15. марта 2013. године.

Пореску пријаву обвезник је дужан да поднесе пореском органу на чијој територији има пребивалиште, односно боравиште.

Годишњи порез на доходак грађана утврђује решењем надлежни порески орган на основу података из пореске пријаве, пословних књига и других података који су од значаја за утврђивање пореске обавезе.

Обвезник годишњег пореза на доходак грађана за 2012. годину је дужан да за остварени доходак у тој години поднесе пореску пријаву за утврђивање годишњег пореза на доходак грађана, најкасније до 15. марта 2013. године.

Свако физичко лице које не поднесе пореску пријаву или је поднесе неблаговремено, или је не поднесе надлежном пореском органу, или у пријави не наведе тачне податке од којих зависи висина пореза, биће кажњено за прекршај новчаном казном од 5.000 – 50.000 динара.

Биро за информисање и међународну сарадњу

КОРИСНИЧКО УПУСТВО

Ово корисничко упутство представља материјал намењен свим лицима која су дужна да поднесу пореску пријаву за годишњи порез на доходак грађана.

1. Шта је годишњи порез на доходак грађана?

Годишњи порез на доходак грађана утврђује се и плаћа на доходак који у календарској години остваре физичка лица – резиденти Републике Србије који су остварили доходак већи од троструког износа просечне годишње зараде по запосленом исплаћене у Републици Србији у години за коју се утврђује порез, према подацима републичког органа надлежног за послове статистике.

Опорезује се доходак који су физичка лица – Резиденти Републике Србије остварили на територији Републике и у другој држави.

2. Ко су порески обвезници?

Обвезници годишњег пореза на доходак грађана су:

– физичка лица – резиденти Републике Србије (укључујући и упућене раднике),

– странци – резиденти,

који су у календарској години остварили доходак већи од троструког износа просечне годишње зараде по запосленом исплаћене у Републици Србији у години за коју се утврђује порез, према подацима републичког органа надлежног за послове статистике.

Под резидентом Републике Србије подразумева се физичко лице које:

– на територији Републике има пребивалиште или центар пословних и животних интереса;

– на територији Републике непрекидно или са прекидима борави 183 или више дана у периоду од 12 месеци који почиње или се завршава у односној пореској години;

– упућено у другу државу ради обављања послова за физичко или правно лице – резидента Републике или за међународну организацију.

3. Неопорезиви износ

Неопорезиви износ дохотка за 2012. годину износи 2.067.480 динара и одговора висини троструког износа просечне годишње зараде по запосленом исплаћене у Републици Србији у 2012. години.

Просечна годишња зарада по запосленом у Републици Србији исплаћена у 2012. години износи 689.160 динара.

4. Које врсте прихода су предмет опорезивања годишњим порезом?

Предмет опорезивања годишњим порезом на доходак грађана су приходи који су исплаћени (остварени) у периоду од 1. јануара до 31. децембра 2012. године, независно од тога за који се период исплаћују,и то:

1) зарада;

2) опорезиви приход од самосталне делатности;

3) опорезиви приход од ауторских и сродних права и права индустријске својине;

4) опорезиви приход од непокретности;

5) опорезиви приход од давања у закуп покретних;

6) опорезиви приход спортиста и спортских стручњака;

7) опорезиви други приходи;

8) приходи по основима из тач. 1) до 8) овог става, остварени и опорезовани у другој држави.

Поред напред наведеног, предмет опорезивања су и:

Опорезиви приход од осигурања лица који је физичко лице остварило закључно са 5. октобром 2012. године (у износ дохотка који подлеже опорезивању годишњим порезом на доходак грађана урачунава се приход од осигурања лица који је остварен закључно са 5. октобром, док се приход који је остварен почев од 6. октобра 2012. године не урачунава у износ дохотка који подлеже опорезивању годишњим порезом на доходак грађана);
исплаћена примања запосленима и члановима управе привредног друштва по основу учешћа у добити, почев од 6. октобра 2012. године, имају порески третман других прихода физичког лица из члана 85. Закона, што значи да су предмет опорезивања годишњим порезом на доходак грађана за 2012. годину. Примања која су по овом основу исплаћена закључно са 5. октобром 2012. године опорезивала су се као приход од капитала који није предмет опорезивања годишњим порезом на доходак грађана.

5. Умањење остварених прихода за плаћени порез и доприносе за обавезно социјално осигурање

Остварени приходи се умањују за порез и доприносе за обавезно социјално осигурање који су плаћени у Републици на терет лица које је остварило зараду, односно опорезиве приходе су приходи који су остварени по основу исплаћених:

зарада,
опорезиви приходи од ауторских и сродних права и права индустријске својине,
опорезиви приходи спортиста и спортских стручњака и
опорезиви други приходи из члана 85. Закона.

Приходи који се умањују за порез плаћен на те приходе у Републици су:

опорезиви приход од самосталне делатности,
опорезиви приход од непокретности,
опорезиви приход од давања у закуп покретних ствари и
опорезиви приход од осигурања лица.

Умањење по основу доприноса за обавезно социјално осигурање, врши се највише до износа доприноса плаћених на терет лица које је остварило зараду, односно наведене опорезиве приходе, а највише до износа доприноса који је обрачунат на највишу годишњу основицу доприноса за годину за коју се утврђује годишњи порез на доходак грађана.

Највиша годишња основица доприноса за обавезно социјално осигурање за 2012. годину износи 3.445.800 динара („Службени гласник РС”, број 10/13).

Приходи који се ради утврђивања дохотка за опорезивање умањују за плаћене доприносе за обавезно социјално осигурање, умањују се до износа највише основице доприноса тако што се, у случају када је обвезник поред зараде остварио и другу врсту опорезивог прихода, умањење врши најпре за основицу доприноса по основу зараде, а онда по основу других опорезивих прихода.

Напомињемо, за случај да су доприноси за обавезно социјално осигурање у току 2012. године плаћени из основице која прелази износ највише годишње основице доприноса од 3.445.800 динара, обвезник има право на повраћај тако више плаћеног износа доприноса (у наставку овог упутства даће се и објашњење у вези повраћаја доприноса).

Приходи остварени и опорезовани у другој држави умањују се за порез плаћен у тој другој држави.

6. Шта чини доходак за опорезивање?

Доходак за опорезивање чини разлика између оствареног дохотка који се опорезују годишњим порезом на доходак грађана и неопорезивог износа.

То значи, да се доходак за опорезивање утврђује као разлика између годишњег збира прихода (који су предмет опорезивања годишњим порезом на доходак грађана) остварених у 2012. години умањеног за порез и доприносе за обавезно социјално осигурање највише до износа највише годишње основице доприноса (плаћене на остварени приход у тој календарској години) и неопорезивог износа од 2.067.480 динара.

7. Како се утврђује пореска основица?

Пореску основицу за плаћање годишњег пореза на доходак грађана, представља опорезиви доходак. Опорезиви доходак је разлика између дохотка за опорезивање и личних одбитака.

Обвезник годишњег пореза на доходак грађана има право на личне одбитке који износе:

– за пореског обвезника – 40% од просечне годишње зараде, што износи 275.664 динара;

– за издржаваног члана породице – 15% од просечне годишње зараде, по члану, што износи 103.374 динара.

Укупан износ личних одбитака не може бити већи од 50% дохотка за опорезивање.

Ако су два или више чланова породице обвезници годишњег пореза на доходак грађана, одбитак за издржаване чланове породице може остварити само један обвезник.

8. Пореска стопа

Годишњи порез на доходак грађана обрачунава се и плаћа по стопи од 10%, односно 15%.

Стопа годишњег пореза је 10% за пореског обвезника који је у календарској години остварио опорезиви доходак до шестоструке просечне годишње зараде (износ до 4.134.960 динара).

Стопа годишњег пореза је 15% уколико је порески обвезник остварио опорезиви доходак који је већи од шестоструке просечне годишње зараде, на износ опорезивог дохотка који је већи од шестоструке просечне годишње зараде (износ преко 4.134.960 динара). Према томе, пореска стопа од 10% примењује се на износ до 4.134.960 динара, а пореска стопа од 15% на износ преко 4.134.960 динара.

9. Подношење пореске пријаве

Пореска пријава за утврђивање годишњег пореза на доходак грађана подноси се на Обрасцу ППДГ-5 – Пореска пријава за утврђивање годишњег пореза на доходак грађана за ____ годину.

Пореска пријава на Обрасцу ППДГ-5 подноси се најкасније до 15. марта 2013. године.

Као прилози, уз пореску пријаву се подносе потвреде о оствареним приходима, као и докази у вези издржаваних чланова.

Пореску пријаву обвезник је дужан да поднесе пореском органу на чијој територији има пребивалиште, односно боравиште.

Годишњи порез на доходак грађана утврђује решењем надлежни порески орган на основу података из пореске пријаве, пословних књига и других података који су од значаја за утврђивање пореске обавезе.

10. Повраћај доприноса када је обрачунат и плаћен на основицу вишу од највише годишње основице доприноса

Право на повраћај доприноса може да оствари обвезник доприноса коме су обрачунати и плаћени доприноси из основице која прелази износ највише годишње основице за календарску годину.

Повраћај доприноса се врши по истеку календарске године за претходну годину.

Право на повраћај се остварује подношењем захтева надлежној организационој јединици Пореске управе на прописаном обрасцу (Образац 2 је прописан подзаконским актом – Правилник о условима, поступку и начину повраћаја више плаћеног доприноса за обавезно социјално осигурање и престанку обавезе плаћања доприноса по основу уговорене накнаде («Службени гласник» РС број 100/04)), а исти је доступан на сајту Пореске управе.

Уз захтев се подноси:

уверење издато од надлежне филијале ПИО фонда о основици на коју је плаћен допринос у претходној години, као и
потврда исплатиоца прихода о висини основице и обрачунатим и плаћеним доприносима по одбитку.

Advertisements

Posted on February 23, 2013, in Порески систем. Bookmark the permalink. Leave a comment.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s

%d bloggers like this: