Шта је саобразност робе

Један од најбитнијих потрошачких уговора који потрошачи масовно закључују на тржишту јесте уговор о купопродаји робе који је детаљно регулисан Законом о заштити потрошача(ЗЗП). Законодавац императивно захтева да продавац-трговац испоручи робу потрошачу која је саобразна уговору и наводи када је то случај, те која права има потрошач акотрговац не испуни описану обавезу.

Прописано је да је роба саобразна уговору – ако одговара узорку, моделу или опису који је дао трговац, ако има својства за редовну употребу робе исте врсте или пак, за нарочиту употребу и ако, по квалитету и функционисању, одговара ономе штоје уобичајено код робе исте врсте и што потрошач може основано да очекује, с обзиром на њену природу и јавна обећања о посебним својствима робедатим одстране трговца, произвођача или њихових представника. Иначе, правила ЗЗП-а о купопродајном уговору који са потрошачем закључује трговац важе и када се ради о уговору о испоруци робе која је предмет производње.

Закон о облигационим односима (ЗОО) садржи истоврсна правила, с тим што се под саобразношћу робе сматра испуњење обећања продавца да својуобавезу изврши савесно и у свему како она гласи према уговору, односно да купцу преда робу која има уговорена својства. За разлику од ЗЗП, који говори да предаја несаобразне робе повлачи одговорност трговца за несаобразност, ЗОО говори о одговорности продавца за материјалне недостатке ствари. Иначе, оба наведена закона прописују иста права за потрошаче – купце робе, ако роба није саобразна уговору, односно ако нема уговорена својства-усмислу права купцада тражи поправку или замену ства-ри, умањење цене или раскид уго-вора.

Међугим, чињеница је да ЗЗП, и поред тога што по свом називу и објективном циљу треба да предвиди посебна и већа права за купце, као потрошаче, у битном смањује права купца у односу на ЗОО. Наводимо два примера о описаном умањењу права потрошача:

Први – према ЗОО, купац који је благовремено и уредно обавестио продавца о недостацима робе, може слободно одлучити да ли ће од продавца захтевати поправку или замену ствари (испуњење уговора), снижење уговорене цене или изјавити да раскида уговор. Међутим, ЗЗП је прописао ограничење права купца – потрошач може тражити умањење цене или раскид купопродајног уговора само ако није могућа поправка или замена робе.

Посебно је битно то да законодавац не наводи када постоји не-могућност трговца да потрошачу испоручи уговорену робу, тако да се фактички штити трговац који може слободно да одлучи да ли ће потрошачу испоручити или неће испоручити уговорену робу. Посебно је битно то да законодавац даје правотрговцу да потрошачу не ис-поручи уговорену робу иако би то за њега представљало несразмер-но оптерећење, а што представља директан доказ о ширењу права
трговца на штету потрошача, у односу на правила ЗОО.

Други – према ЗЗП за обавезе трговца које настану услед несаобразности робе,произвођач се према потрошачу налази у положају јемца. То подразумева при-мену правила ријалне недостатке ствари. Иначе, оба наведена закона прописују иста права за потрошаче – купце робе, ако роба није саобразна уго-вору, односно ако нема уговорена својства-усмислу права купцада тражи поправку или замену ства-ри, умањење цене или раскид уго-вора.

Међугим, чињеница је да ЗЗП, и поред тога што по свом називу и објективном циљу треба да предви-ди посебна и већа права за купце, као потрошаче, у битном смањује права купца у односу на 300. На-водимо два примера о описаном умањењу права потрошача:

Први – према ријалне недостатке ствари. Иначе, оба наведена закона прописују иста права за потрошаче – купце робе, ако роба није саобразна уговору, односно ако нема уговорена својства-усмислу права купцада тражи поправку или замену ствари, умањење цене или раскид уговора.

Међутим, чињеница је да ЗЗП, и поред тога што по свом називу и објективном циљу треба да предвиди посебна и већа права за купце, као потрошаче, у битном смањује права купца у односу на ЗОО. Наводимо два примера о описаном умањењу права потрошача:

Први – према ЗОО, купац који је благовремено и уредно обавестио продавца о недостацима робе, може слободно одлучити да ли ће од продавца захтевати поправку или замену ствари (испуњење уговора), снижење уговорене цене или изјавити да раскида уговор. Међутим, ЗЗП је прописао ограничење права купца – потрошач може тражити умањење цене или раскид купопродајног уговора само ако није могућа поправка или замена робе.

Посебно је битно то да законодавац не наводи када постоји немогућност трговца да потрошачу испоручи уговорену робу, тако да се фактички штити трговац који може слободно да одлучи да ли ће потрошачу испоручити или неће испоручити уговорену робу. Посебно је битно то да законодавац даје право трговцу да потрошачу не испоручи уговорену робу иако би то за њега представљало несразмер-но оптерећење, а што представља директан доказ о ширењу права
трговца на штету потрошача, у односу на правила ЗОО.

Други – према ЗЗП за обавезе трговца које настану услед несаобразности робе, произвођач се према потрошачу налази у положају јемца. То подразумева примену правила ЗОО која се односе на уговор о јемству. Пошто је произвођач законски јемац потрошачу – трговац њему испоручи робу која нема уговорена својства, тада потрошач од произвођача може тражити испуњење тек ако трговац не испуни своју обавезу у року одређеном у писменом позиву потрошача, будући да произвођач није солидарни дужник за обавезе трговца јер се, према ЗОО, подразумева тзв. супсидијарно јемство код кога је јемац дужник другог реда у односу на трговца, као главног дужника.

Посебно је битно то да ЗОО, а у хипотези када постоји гарантни лист за купљену робу, потрошач има директна права да од произвођача захтева поправку робе у разумном року или испоруку исправне робе.

У сваком случају различита терминологија и метод регулисања оба наведена закона не доприносе правној сигурности и начелу законитости у примени права, те одговарајућој заштити права потрошача, а посебан проблем представља примена ЗОО, као општег и претпостављеног закона у материји облигација, када се ради о питањима која нису регулисана ЗПП-ом.

Правни саветник Удружења „IUSTA”

др Петар Милутиновић, адвокат

Преузето од

Advertisements

Posted on February 14, 2013, in Потрошач. Bookmark the permalink. Leave a comment.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: