Позив за подношење информативне пореске пријаве

Извор: Пореска управа РС

На основу Закона о пореском поступку и пореској администрацији
Министарство финансија и привреде упућује

ПОЗИВ
ЗА ПОДНОШЕЊЕ ИНФОРМАТИВНЕ ПОРЕСКЕ ПРИЈАВЕ

1. Информативна пореска пријава

Информативна пореска пријава је пореска пријава у којој физичко лице – обвезник подношења пријаве исказују податке о својој имовини и о имовини својих повезаних лица, као податке од посебног значаја за фискални интерес Републике Србије.

2. Физичко лице – обвезник подношења пријаве

Физичко лице – обвезник подношења пријаве је оно физичко лице које располаже имовином у земљи и иностранству, чија је укупна вредност на дан 1. јануара 2013. године већа од 35.000.000 динара, а које је обвезник пореза на доходак грађана, односно обвезник пореза на имовину у складу са законима којима се уређују ови порески облици.

2.1. Обвезник пореза на доходак грађана

Обвезник пореза на доходак грађана је физичко лице:
1) резидент Републике Србије за доходак остварен на територији Републике Србије и у другој држави,
2) нерезидент за доходак остварен на територији Републике Србије.

Резидент Републике Србије је физичко лице које:

1) на територији Републике Србије има пребивалиште или центар пословних и животних интереса, или
2) на територији Републике Србије, непрекидно или са прекидима, борави 183 или више дана у периоду од 12 месеци који почиње или се завршава у односној пореској години, или
3) је упућено у другу државу ради обављања послова за физичко или правно лице – резидента Републике или за међународну организацију.

Приходи који подлежу опорезивању порезом на доходак грађана су:

1) зараде;
2) приходи од пољопривреде и шумарства;
3) приходи од самосталне делатности;
4) приходи од ауторских права, права сродних ауторском праву и права индустријске својине;
5) приходи од капитала;
6) приходи од непокретности;
7) капитални добици;
8) остали приходи (приходи од давања у закуп покретних ствари, добици од игара на срећу, приходи од осигурања лица, приходи спортиста и спортских стручњака, други приходи).

2.2. Обвезник пореза на имовину

Обвезник пореза на имовину је свако физичко лице које је:

1) ималац права на непокретностима које се налазе у Републици Србији, и то:

(1) права својине (осим права својине на грађевинском земљишту површине до 10 ари);
(2) права становања;
(3) права закупа стана или стамбене зграде у складу са законом којим је уређено становање за период дужи од једне године или на неодређено време,
(4) права закупа грађевинског земљишта у јавној својини, односно пољопривредног земљишта у државној својини, површине преко 10 ари;
(5) права коришћења грађевинског земљишта у јавној својини површине преко 10 ари),

или

2) корисник непокретности у случају када је ималац права на непокретности непознат или није одређен, или
3) прималац лизинга у случају када је непокретност дата у државину и на коришћење примаоцу лизинга по основу уговора о финансијском лизингу.

3. Повезана лица

Лица повезана са физичким лицем – обвезником подношења пријаве су члановињеговe породице, и то: супружник, родитељи, деца, усвојеници и усвојиоци.

4. Имовина о којој се исказују подаци у информативној пореској пријави

Имовином о којој се исказују подаци у информативној пореској пријави сматрају се:
1) непокретности;
2) акције и удели у правном лицу;
3) опрема за обављање делатности у својини обвезника подношења пријаве независно од тога да ли је обвезник подношења пријаве користи за обављање делатности;
4) моторна возила, пловила и ваздухоплови;
5) штедни улози и готов новац;
6) друга имовинска права, и то:

(1) стварно право на непокретности (право плодоуживања, право употребе, право временског коришћења – тајм шеринг, право дугорочног закупа, право коришћења грађевинског земљишта);
(2) ауторско право на писаном делу, драмском, драмско-музичком, музичком, односно филмском делу, делу ликовне уметности, рачунарском програму и права сродна ауторском праву (права интерпретатора, произвођача фонограма, произвођача видеограма, произвођача емисије и произвођача базе података);
(3) право на патент, жиг, модел, узорак, ознаку географског порекла и техничко унапређење;
(4) лиценце;
(5) право својине на другим покретним добрима појединачне вредности веће од 100.000 динара.

Под непокретностима сматрају се све врсте земљишта, вишегодишњи засади (воћњаци и виногради), зграде, посебни делови зграда, гараже и гаражна места ван зграда, спортски објекти (стадиони, хале, базени и др) и терени.

5. Подношење информативне пореске пријаве

Информативна пореска пријава подноси се у периоду од 15. јануара до 31. марта 2013. године.

Информативна пореска пријава подноси се на Обрасцу ИПП – Информативна пореска пријава, који се састоји из два дела:

1) ИПП-I – Подаци о укупној имовини обвезника подношења пријаве са стањем на дан 1. јануара 2013. године, у којем обвезник подношења пријаве исказује податке о својој укупној имовини са стањем на дан 1. јануара 2013. године;
2) ИПП-II – Подаци о укупној имовини повезаног лица са стањем на дан 1. јануара 2013. године, у којем обвезник подношења пријаве исказује податке о имовини повезаног лица са стањем на дан 1. јануара 2013. године, независно од вредности имовине повезаног лица.

У случају када обвезник подношења пријаве нема повезанa лица подноси само део ИПП-I, а уколико повезаних лица има, за свако повезано лице подноси део ИПП-II, с тим што сви делови чине целину информативне пореске пријаве.

Имовина и њена укупна вредност пријављују се са стањем на дан 1. јануара 2013. године.

У информативној пореској пријави исказује се појединачна вредност имовине у динарима, односно динарскoj противвредност износа исказаног у валути по средњем курсу Народне банке Србије.

Обвезник подношења пријаве вредност имовине опредељује на основу цене која би се у случају продаје имовине могла постићи на тржишту, на дан 1. јануара 2013. године.
Информативна пореска пријава подноси се Пореској управи – Централи непосредно или путем поште на адресу Саве Машковића 3-5, 11000 Београд, односно електронским путем на порталу Пореске управе.

Правилник о информативној пореској пријави
Образац ИПП

Advertisements

Posted on December 22, 2012, in Порески систем. Bookmark the permalink. Leave a comment.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: