Нови Закон о затезној камати

Извор: прописи. Нет

Народна скупштина Републике Србије усвојила је Закон о затезној камати (у даљем тексту: Закон) , којим се уређује висина стопе и начин обрачуна затезне камате коју плаћа дужник који задоцни са испуњењем новчане обавезе. Закон је објављен у „Службеном гласнику РС“, број 119/2012, а ступа на снагу 25. Децембра 2012. Године, од када се и примењује.

Нови Закон донет је пре свега због одлуке Уставног суда Републике Србије (која је ступила на снагу 27. Јула 2012. Године – „Службени гласник РС“, број 73/2012) , којом је утврђено да одредба члана 3. Став 1. Закона о висини стопе затезне камате ( „Службени лист СРЈ“, број 9/01 и „Службени гласник РС“, број 31/11) , у делу који гласи: „применом конформне методе“, није у сагласности са Уставом Републике Србије.

Наиме, прописивањем примене конформне методе обрачуна створена је могућност приписивања камате главници што представља обрачун камате на камату. Обрачун камате на камату је у супротности с начелом забране анатоцизма које је прописано одредбама члана 279. Став 1. Закона о облигационим односима ( „Службени лист СФРЈ“, бр. 29/78, 39/85, 45/89 – УСЈ и 57/89, „Службени лист СРЈ“, број 31/93 и „Службени лист СЦГ“, број 1/03 – Уставна повеља).

Поред оспореног метода обрачуна затезне камате, као један од разлога за доношење новог законског решења, јесте и непостојање посебне одредбе за обрачун затезне камате на износ дуга који гласи на страну валуту у важећем Закону о висини стопе затезне камате ( „Службени лист СРЈ“, број 9/01 и „Службени гласник РС“, бр. 31/11 и 73/12 – УС) , за разлику од Закона о висини стопе затезне камате који је важио до 3. Марта 2001. Године ( „Службени лист СРЈ“, бр. 32/93, 24/94 и 28/96) , којим је био, између осталог, предвиђен обрачун затезне камате на износ дуга који гласи на страну валуту по стопи од 6% годишње, применом конформног метода обрачуна.

Имајући у виду наведено, ново законско решење требало би да убудуће омогући решавање испољених проблема у пракси и да сходно томе онемогући спровођење различите праксе у раду судова.

Advertisements

Posted on December 22, 2012, in Законски прописи у најави. Bookmark the permalink. Leave a comment.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: