Правилник о информативној пореској пријави

Извор: Актива систем, прописи. Нет

Према одредбама Закона о пореском поступку и пореској администрацији ( „Службени гласник РС“, бр. 80/02,… 93/12, у даљем тексту: Закон) , пореска пријава представља извештај пореског обвезника Пореској управи о оствареним приходима, извршеним расходима, добити, имовини, промету добара и услуга и другим трансакцијама од значаја за утврђивање пореза.

У својим члановима 41. и 42. Закон разликује:

1) Пореску пријаву за порез по одбитку, која је дефинисана као извештај који порески платац, односно порески посредник подноси Пореској управи, у којем су садржане информације о обрачунатом и плаћеном порезу по одбитку, и
2) Информативну пореску пријаву, која је дефинисана као извештај који садржи податке од посебног значаја за фискални интерес Републике.

Закон не даје више детаља о информативној пореској пријави, али прописује да податке за ову пријаву, лица која су дужна да достављају податке, као и начин и рокове подношења информативне пореске пријаве, утврђује министар надлежан за послове финансија.

На основу овог законског овлашћења, министар финансија и привреде донео је Правилник о информативној пореској пријави ( „Службени гласник РС“, број 117/2012, у даљем тексту: Правилник, ступио на снагу 13. 12. 2012.) ,

којим се уређују:

1) информативна пореска пријава као извештај који садржи податке од посебног значаја за фискални интерес Републике Србије,
2) лица која су дужна да поднесу информативну пореску пријаву, и
3) начин и рок за подношење информативне пореске пријаве.

Шта је информативна пореска пријава

Пошто је Закон утврдио да је информативна пореска пријава извештај који садржи податке од посебног значаја за фискални интерес Републике Србије, Правилник у члану 2. Дефинише да се подацима од посебног значаја за фискални интерес Републике Србије сматрају:
1) подаци о имовини физичких лица, чија је укупна вредност у земљи и иностранству, на дан 1. Јануара 2013. Године, већа од 35. 000. 000 динара (у даљем тексту: обвезник подношења пријаве) , и
2) подаци о имовини физичких лица која су повезана са обвезником подношења пријаве.

Физичким лицима – који су обвезници подношења информативне пореске пријаве сматрају се обвезници пореза на доходак грађана, у складу са законом којим се уређује порез на доходак грађана, односно обвезници пореза на имовину, у складу са законом којим се уређују порези на имовину.

Лица повезана са обвезником подношења пријаве јесу чланови његове породице, и то: брачни друг, родитељи, деца, усвојеници и усвојиоци.

Која имовина је предмет пријаве

Пошто је имовина предмет пријаве, Правилник је у члану 3. Дефинисао да се имовином сматрају:

1) непокретности: све врсте земљишта, вишегодишњи засади (воћњаци и виногради) , зграде, посебни делови зграда, гараже и гаражна места ван зграда, спортски објекти (стадиони, хале, базени и др.) и терени;
2) акције и удели у правном лицу;
3) опрема за обављање делатности у својини обвезника подношења пријаве независно од тога да ли је обвезник подношења пријаве користи за обављање делатности;
4) моторна возила, пловила и ваздухоплови;
5) штедни улози и готов новац;
6) друга имовинска права, и то:

– стварно право на непокретности (право плодоуживања, право употребе, право временског коришћења – тајм шеринг, право дугорочног закупа, право коришћења грађевинског земљишта) ;
– ауторско право на писаном делу, драмском, драмско – музичком, музичком, односно филмском делу, делу ликовне уметности, рачунарском програму и права сродна ауторском праву (права интерпретатора, произвођача фонограма, произвођача видеограма, произвођача емисије, произвођача базе података) ;
– право на патент, жиг, модел, узорак, ознаку географског порекла и техничко унапређење;
– лиценце;
– право својине на другим покретним добрима појединачне вредности веће од 100. 000 динара.

Подношење пријаве

Обвезник подношења пријаве дужан је да поднесе информативну пореску пријаву у периоду од 15. Јануара до 31. Марта 2013. Године, при чему се укупна имовина и њена вредност пријављују са стањем на дан 1. Јануара 2013. Године.

Информативна пореска пријава подноси се на Обрасцу ИПП – Информативна пореска пријава, који је одштампан уз Правилник и чини његов саставни део.

Информативна пореска пријава састоји се из два дела, и то:

1) ИПП – И – Подаци о укупној имовини обвезника подношења пријаве са стањем на дан 1. Јануара 2013. Године, у којем обвезник подношења пријаве исказује податке о укупној имовини са стањем на дан 1. Јануара 2013. Године;
2) ИПП – ИИ – Подаци о укупној имовини повезаног лица са стањем на дан 1. Јануара 2013. Године, у којем обвезник подношења пријаве исказује податке о имовини повезаног лица са стањем на дан 1. Јануара 2013. Године.

У случају када обвезник подношења пријаве нема повезана лица подноси само део ИПП – И, а у случају када их има, за свако повезано лице подноси део ИПП – ИИ, с тим што сви делови чине целину информативне пореске пријаве.

Информативна пореска пријава подноси се Пореској управи – Централи непосредно или путем поште, односно електронским путем на порталу Пореске управе.

Посебно треба обратити пажњу на члан 6. Правилника, који утврђује да за потребе подношења информативне пореске пријаве, обвезник подношења пријаве вредност имовине опредељује на основу цене која би се у случају продаје имовине могла постићи на тржишту, на дан 1. Јануара 2013. Године. При томе, обвезник подношења пријаве исказује у информативној пореској пријави појединачну вредност имовине.

Јавни позив за подношење информативне пореске пријаве

Образац ИПП

Правилник о информативној пореској пријави

Advertisements

Posted on December 18, 2012, in Законски прописи у најави. Bookmark the permalink. Leave a comment.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s

%d bloggers like this: