Донет је Правилник о утврђивању шта се сматра наплатом

Извор: Актива систем, прописи. Нет

Закон о порезу на додату вредност ( „Службени гласник РС“, бр. 84/2004,… 93/2012, у даљем тексту: Закон) , својим последњим изменама и допунама (објављеним у „Службеном гласнику РС“, бр. 93/2012) увео је могућност утврђивања и плаћања обавеза за ПДВ по систему „наплаћене реализације“ (нови члан 36а Закона).
Суштина овог система наплате јесте да ће обвезници који се определе за овакав систем обрачунавати ПДВ, али и остваривати право на одбитак претходног пореза, на основу наплаћених потраживања и плаћених обавеза по основу промета, односно набавки добара и услуга.

Плаћање пореске обавезе по наплаћеној реализацији Закон у члану 36а назива „систем наплате“, а према тим законским одредбама, њега могу да примењују обвезници ПДВ – а чији укупан промет добара и услуга у претходних 12 месеци није већи од 50.000. 000 динара и који су у том периоду непрекидно били евидентирани за обавезу плаћања ПДВ – а.

Обвезник ПДВ – а може да поднесе надлежном пореском органу захтев за одобравање плаћања пореске обавезе по наплаћеном потраживању за извршени промет добара и услуга (систем наплате) , под условима:

1) да је у претходних 12 месеци подносио пореске пријаве за ПДВ у прописаном року;
2) да у претходних 12 месеци нису престали услови за обрачунавање ПДВ – а по систему наплате, односно да обвезник ПДВ – а није престао да користи систем наплате на сопствени захтев.

Захтев за укључивање у „систем наплате“ подноси се надлежном пореском органу који проверава испуњеност услова за систем наплате и издаје потврду о одобравању система наплате.

У овој регулативи „система наплате“, Закон није ближе регулисао шта се сматра наплатом потраживања код примене овог система, већ је прописао да се то посебним подзаконским актом надлежног министра ближе уреди.

На основу овог законског овлашћења, Министар финансија и привреде донео је Правилник о утврђивању шта се сматра наплатом потраживања, у смислу Закона о порезу на додату вредност ( „Службени гласник РС“, бр. 114/2012 – у даљем тексту: Правилник).

Правилником се ближе уређује шта се, у смислу члана 36а став 1. Закона о порезу на додату вредност, сматра наплатом потраживања.

Према члану 2. Правилника, наплатом потраживања за извршени промет добара и услуга, у смислу члана 36а став 1. Закона, сматра се:

1) пријем готовине, у случају када се потраживање наплаћује у готовом новцу;
2) пријем новчаних средства на текући рачун, у случају када се потраживање наплаћује уплатом на текући рачун;
3) пријем чека, у случају када се потраживање наплаћује путем чека, при чему се наплата потраживања пријемом чека сматра извршеном даном који је на чеку назначен као датум издавања чека;
4) издавањем потврде (слипа) о извршеном плаћању, у случају када се потраживање наплаћује путем картице;
5) подношењем менице на исплату, односно пренос (индосирање) менице, у случају када се потраживање наплаћује путем менице;
6) закључивање уговора о пребијању (компензацији) ;
7) закључивање уговора о уступању потраживања (цесији) у својству уступиоца потраживања, односно уговора о продаји потраживања;
8) прихватањем упута у својству примаоца упута датог упутиоцу, у случају када се потраживање наплаћује на основу уговора о упућивању (асигнацији) закљученог између упутиоца и упућеника, односно између упутиоца, упућеника и примаоца упута, при чему, када је уговор о упућивању (асигнацији) закључен између упутиоца и упућеника, прихватање упута даје се посебним документом;
9) пристанком на уговор о преузимању дуга закљученог између дужника – лица коме је извршен промет добара или услуга и преузимаоца дуга;
10) стицањем права располагања на добрима, односно примањем услуга, у случају када се потраживање наплаћује у добрима и услугама;
11) пријем новчаних средстава од комисионара, односно консигнатера, у случају када се потраживање наплаћује од ових лица;
12) пријем новчаних средстава од лица које наплаћује потраживање у име и за рачун обвезника ПДВ – испоручиоца добара, односно пружаоца услуга.
Сви поменути уговори, пристанак на уговоре о преузимању дуга и прихватање упута по наведеним тачкама, морају бити у писаној форми, односно у форми електронског документа издатог у складу са прописима којима се уређује електронски документ.

У члану 3. Правилник појашњава још два момента:

1) Ако је делимично наплаћено потраживање за више промета за које је издат један рачун, сматра се да је за сваки од тих промета делимично наплаћено потраживање сразмерно учешћу накнаде за сваки појединачни промет у укупној накнади за све промете за које је рачун издат;
2) Ако је наплаћено потраживање за више промета за које је издато више рачуна, а наплаћени износ потраживања је мањи од збира износа потраживања по тим рачунима, сматра се да је наплата потраживања извршена по редоследу по којем су промети извршени, а ако је истог дана извршено више промета – по редоследу издавања рачуна за те промете.

Правилник ступа на снагу 12. Децембра 2012. Године, а примењиваће се од 1. Јануара 2013. Године, од када се примењује и „систем наплате“ из члана 36а Закона. У вези са овим датумом примене члана 36а и Правилника, можемо напоменути да подношење захтева сваког појединачног обвезника ПДВ – а за одобравање овог система може да се изврши тек после његовог ступања на снагу, дакле после 1. Јануара 2013. Године.

Advertisements

Posted on December 18, 2012, in Законски прописи у најави. Bookmark the permalink. Leave a comment.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s

%d bloggers like this: