Стопа затезне камате 0,5000%

Извор: Актива систем

На основу објављеног податка (датум објаве – 12. 12. 2012. Године) о индексима потрошачких цена у Републици Србији у новембру 2012. (индекс 100,0) и фиксне стопе од 0,5%, стопа затезне камате за новембар 2012. Године износи 0,5000%

Стопа затезне камате по периодима 2012. Године:

– за јануар 2012. 0, 6005%
– за фебруар 2012. 1, 3040%
– за март 2012. 1, 6055%
– за април 2012. 1, 1030%
– за мај 2012. 1, 9070%
– за јун 2012. 1, 6055%
– за јул 2012. 0, 6005%
– за август 2012. 2, 1080%
– за септембар 2012. 2, 8115%
– за октобар 2012. 3, 3140%
– за новембар 2012. 0, 5000%

Стопа за последњи објављени месец примењује се и на све обрачуне који се сачињавају од дана објављивања податка о индексима потрошачких цена у последњем месецу па до објављивања податка о индексу потрошачких цена за наредни месец, месец децембар, око 12. Јануара 2013. Године.

Последњим изменама Закона о висини стопе затезне камате ( „Службени гласник РС“, бр. 31/11) који је ступио на снагу 17. Маја 2011. Године категорија месечне стопе раста цена на мало замењена је месечном стопом раста потрошачких цена.

По новом, обрачун дуга увећаног за затетну камату врши се тако што се фиксна стопа од 0,5% множи износом главног дуга увећаног за камату по стопи раста потрошачких цена, применом конформне методе.

Такође је промена да уколико је за месеце у којима је због једнократне корекције цена, стопа раста потрошачких цена (не више цена на мало) за 10 процентних поена или више, већа од референтне каматне стопе НБС (раније било есконтне стопе НБЈ) , за стопу по којој се рачуна каматна стопа узима се аритметичка средина између референтне каматне стопе НБС и месечне стопе раста потрошачких цена. РЗС на свом сајту објављује податке о месечним стопама раста потрошаких цена у РС, а НБС, такође на свом сајту објављује податке о висини референтне каматне стопе.

Од 27. Јула 2012. Године обрачун дуга увећаног за затезну камату врши се применом простог интересног рачуна. Одлуком Уставног суда која је објављена у „Службеном гласнику Републике Србије” број 73 дана 27. Јула 2012. Године, одредба члана 3. Став 1. Закона о висини стопе затезне камате, у делу који гласи „применом конформне методе” утврђено је да није у сагласности са Уставом и престала је да важи даном објављивања те одлуке у „Службеном гласнику РС” те се од 27. Јула 2012. Године код обрачуна дуга увећаног за затезну камату не примењује конформна метода обрачуна већ прост интересни рачун.

Advertisements

Posted on December 18, 2012, in Порески систем. Bookmark the permalink. Leave a comment.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s

%d bloggers like this: