Бенефицирано увођење међународних система менаџмента и безбедности хране

Извор: nacor.rs
На основу II фазе Пројекта „Креирање мреже пружалаца и корисника услуга стандардизације на територији Србије“ од 2. Августа 2012. Године

НАЦИОНАЛНИ ЦЕНТАР ЗА ОДРЖИВИ РАЗВОЈ – НАЦОР

Радна група за управљање пројектима

Вршац

упућује

ДРУГИ ПОЗИВ

ПРИВРЕДНИМ СУБЈЕКТИМА ЗА ДОСТАВЉАЊЕ ПРИЈАВА ЗА БЕНЕФИЦИРАНО УВОЂЕЊЕ СИСТЕМА КОНТРОЛЕ БЕЗБЕДНОСТИ ХРАНЕ ЗАСНОВАНОГ НА ПРИНЦИПИМА ХАЦЦП И СЕРТИФИКАЦИЈУ ХАЦЦП СИСТЕМА, КАО И ЗА УВОЂЕЊЕ И СЕРТИФИКАЦИЈУ СИСТЕМА МЕНАЏМЕНТА КВАЛИТЕТОМ, МЕНАЏМЕНТА ЗАШТИТОМ ЖИВОТНЕ СРЕДИНЕ И МЕНАЏМЕНТА ЗАШТИТОМ ЗДРАВЉА И БЕЗБЕДНОШЋУ НА РАДУ ЗАСНОВАНИХ НА СРПС ИСО 9001/ИСО 9001, СРПС ИСО 14001/ ИСО 14001 И СРПС ОХСАС 18001/ ОХСАС 18001

Право на подношење пријава за бенефицирано увођење међународних система менаџмента и безбедности хране имају мали привредни субјекти (мало предузеће и предузетник) и средњи привредни субјекти, регистровани у складу са законом, са седиштем на територији Републике Србије, за обављање свих делатности.

Национални центар за одрживи развој – НАЦОР, привредним субјектима чија пријава задовољава услове конкурса, обезбеђује најповољнију тржишну цену за жељену услугу ангажовањем консултаната и сертификационих тела из свих региона Србије. У складу са пројектом, Национални центар за одрживи развој – НАЦОР преузима улогу гаранта за добро извршење посла, у складу са предвиђеним роковима. Више о пројекту можете сазнати овде.

Привредни субјекти који испуњавају услове конкурса могу поднети само једну пријаву и при томе се одлучити за неку од понуђених опција:

1) Увођење система контроле безбедности хране заснованог на принципима ХАЦЦП;

1а) Увођење и сертификација система контроле безбедности хране заснованог на принципима ХАЦЦП;

2) Увођење и сертификација система менаџмента квалитетом заснованог на СРПС ИСО 9001 / ИСО 9001

3) Увођење и сертификација система менаџмента заштитом животне средине заснованог на СРПС ИСО 14001 / ИСО 14001;

4) Увођење и сертификација система менаџмента заштитом здравља и безбедношћу на раду СРПС ОХСАС 18001/ ОХСАС 18001

5) Комбинација предходно наведених стандарда.

ПРАВО НА ДОДЕЛУ бенефиција имају привредни субјекти који испуњавају следеће услове:

1. Да привредни субјекат има регистровано седиште на територији Републике Србије најмање годину дана пре објављивања текста позива у средствима јавног информисања;

2. Да је привредни субјекат разврстан на мало или средње правно лице у складу са чланом 7. Закона о рачуноводству и ревизији ( „Сл. Гласник РС“ бр. 46/2006) , односно да је код надлежне Агенције за привредне регистре уписан као предузетник;

3. Да му у периоду од годину дана пре подношења пријаве текући рачуни код пословних банака нису били блокирани дуже од тридесет дана у континуитету,

ПОТРЕБНА ДОКУМЕНТАЦИЈА:

ПРИЈАВА на јавни позив састоји се од следећих образаца, који чине саставни део пријаве:

1. Формулар пријаве за одабрану опцију (Образац 1) – подноси се потписан од стране овлашћеног лица у привредном субјекту и оверен печатом привредног субјекта;

2. Изјава да привредном субјекту нису додељена бесповратна средства за спровођење истих активности (Образац 2) –подноси се потписана и оверена печатом привредног субјекта;

3. Листа текућих рачуна привредног субјекта у 2012 години (Образац 3) – подноси се потписана и оверена печатом привредног субјекта

4. Фотокопија извода о регистрацији привредног субјекта или решења издатог од стране Агенције за привредне регистре;

5. Фотокопија потврде о ПИБ – у.

Комисија задржава право да поред наведених, затражи и друга документа и доказе.

ОДЛУЧИВАЊЕ О ПРИЈАВИ

Комисија ће разматрати искључиво потпуне и благовремене пријаве и вршиће њихову оцену према редоследу пристиглих пријава.

По прихватању пријаве, Национални центар за одрживи развој – НАЦОР, ће од стручних консултаната и сертификационих тела из Републике Србије затражити понуде, од којих ће најнижа бити бенефицирана и као таква прослеђена привредном субјекту.

Привредни субјекат има право да по добијању понуде, исту прихвати и одбије. У случају прихватања понуде, приступа се закључивању уговора са Националним центром за одрживи развој – НАЦОР.

ЗАКЉУЧИВАЊЕ УГОВОРА

По прихватању понуде, Национални центар за одрживи развој и привредни субјекат закључују уговор којим се регулишу међусобна права и обавезе.

НАЧИН ДОСТАВЉАЊА ПРИЈАВА

Пријава са пратећом документацијом се подноси у два примерка поштом или у једном примерку путем е – маил – а програмс@нацор. Рс.

Уколико се пријава подноси поштом, документација се шаље у у запечаћеној коверти на којој мора да пише:

На предњој страни:

Национални центар за одрживи развој – НАЦОР

Назнака: „Позив привредним субјектима за достављање пријава за бенефицирано успостављање међународних система менаџмента и безбедности хране“

Станка Враза 2/а

11000 Београд

На полеђини коверте обавезно навести назив и адресу подносиоца пријаве.

Уколико се пријава подноси путем е – маил – а, документација се шаље на програмс@нацор. Рс.

У предмету (Субјецт) е – маил – а обавезно навести „Пријава, Назив привредног субјекта, седиште.

Рок за подношење пријава са пратећом документацијом је 30 дана од дана објављивања позива, односно до 19. Децембра 2012. Године, до 16 часова.

Неблаговремене и непотпуне пријаве, као и пријаве послате на други начин (нпр. Факсом или лично) , или достављене на друге адресе, неће се разматрати.

За додатне информације се можете обратити нам се обратити путем е – маил – а: инфо@нацор. Рс

Рок за достављање пријава са пратећом документацијом је 30 дана од дана објављивања позива, а најкасније до 19. Децембра 2012. Године до 16 часова.

ПРЕУЗМИТЕ ДОКУМЕНТА:

Образац 1 – ПРИЈАВА

Образац 2 – ПРИЈАВА

Образац 3 – ЛИСТА

Advertisements

Posted on December 2, 2012, in Делатности. Bookmark the permalink. Leave a comment.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s

%d bloggers like this: