Унија послодаваца Србије поднела Иницијативу за измене закона о раду

Теме у чланку: Закон о раду, Унија послодаваца Србије, систем радних односа, послодавци, запошљавање нових радника, запослење, прековремени рад, рад на одређено време, годишњи одмор, породиљско одсуство, зарада, накнада зараде

Унија послодаваца Србије поднела је Иницијативу за измене закона о раду, која обухвата 44 члана.

Слабости радног права у РС које је неопходно што пре отклонити доношењем нoвих законских решења обухватају следеће:

Висок степен нефлексибилности
већине одредаба Закона са становишта упоредноправних решења (нпр. Не постоји могућност флексибилних облика рада, могућност заснивања радних односа, могућност заснивања радног односа на одређено време независно од разлога, могућност трајања овог рада дуже од 12 месеци) , као и висока формализованост што све кочи привреду у прилагођавању динамичкој промени амбијента и мањем запошљавању због уздржавања послодаваца.

Изразита разрађеност појединих правних института (пренормираност)
која као таква, спутава слободу даљег договарања послодавца и запосленог и онда када би то било у обостранопм интересу.

Непрецизност појединих одредби
те постојање правних празнина, а што све доприноси правној несигурности, односно даје простор различитом тумачењу, како од стране самих запослених, тако и од стране послодаваца, али и од стране државних органа (извршних и судских)

Систем радних односа који дестимулише послодавце да запошљава нове раднике
Фаворизује сада запослене на рачун незапослених, тј претежно старије на рачун претежно млађих генерација (делом условљено и непримереним решењем у вези са отпремнинама, делом што послодавац кроз доношење програма решавања вишка запослених преузима социјалну улогу државе и при том троши време и новац које би уложио на решење економских тешкоћа и сл.) ; подстиче непоштовање закона; води нестандардним облицима радног ангажовања чија је идеја да се лакше и са мањим трошковима регулише редовна радна снага код послодавца; подстиче прелазак у сиву економију без икаквог уговора о раду, како би се избегле рестриктивне одредбе радног законодавства.

У жељи да допринесе решењу кризе незапослености и унапређењу стратегије запошљавања, односно решењу мањкавости, изналажењу флексибилнијих решења и уклањању очигледних пропуста у позитивном радном законодавству Унија послодаваца Србије предложила је измене 44 члана Закона о раду, а неке од њих су:

Рад на одређено време
Бришу се услови под којима се може уговорити рад на одређено време и продужава се максимално трајање таквог уговора на 36 месеци. Такође трајање прекида које се не сматра прекидом рада смањује се са 30 на 15 дана

Прековремени рад
Уводи се одредба да се прековремени рад уводи Одлуком послодавца, одредба да запослени може радити и дуже од 8 сати недељно, уз његову писану сагласност, у складу са Директивом Европског Парламента и Савета 2003/88ЕЦ

Распоред радног времена
Скраћује се рок за доставу измена распореда на 2 дана са претходних 7 и уводи се појам хитног прековременог рада, како би се омогућило несметано функционисање ЈИТ менаџмента

Годишњи одмор
Послодавцу се даје слобода у избору критеријума за увећање законског минимума од 20 дана; проширује се слобода запосленог и послодавца за договарање коришћења годишњег одмора у више делова брисањем одредбе да се годишњи одмор може користити у два дела; скраћује се период минималног трајања првог дела годишњег одмора на две непрекидне радне недеље, односно најмање три радне недеље у току календарске године; додаје се одредба да се годишњи одмор из више од два дела може користити искључиво на писани захтев запосленог; скраћује се рок за достављање решења о коришћењу годишњег одмора на 5 дана са тренутних 15; даје се могућност достављања решења о коришћењу годишњег одмора електронским путем, уз електронски потпис послодавца, у циљу смањења администрације; додаје се могућност колективног годишњег одмора, у циљу смањивања администрације за фирме са великим бројем запослених.

Породиљско одсуство
Уводи се могућност да запослена жена на лични захтев врати на рад и пре истека породиљског одсуства, с тим да у том случају има право на половину пуног радног времена, за коју остварује зараду у складу са законом, општим актом и уговором о раду, док за другу половину остварује накнаду зараде у складу са законом.

Зарада
Мењају се елементи из којих се састоји зарада, тако што се брише допринос запосленог пословном успеху послодавца и на тај начин би се награде и бонуси изузели од опорезивања

Накнада зараде
Предлаже се да се накнада зараде остварује у висини основне зараде

Друга примања из радног односа
Додаје се одредба да Општим актом, односно Уговором о раду послодаваца може утврдити право на допринос запосленог пословном успеху (награде, бонуси и слично)

Отпремнина
Уводи се одредба да се максималан износ отпремнине рачуна по годинама радног стажа проведених код послодавца

Привремено удаљење са рада
Максимално трајање мере је продужено на 15 дана

Упућивање на рад код другог послодавца
Брише се одредба по којој се запосленом не могу утврдити мања права од којих је имао код послодавца који га је упутио на рад; додаје се одредба да послодавац код којег је запослени упућен на рад може да распореди запосленог, уз писану сагласност, на радно место у складу са својом систематизацијом радних места; додаје се одредба да по истеку рока на који је упућен на рад код другог послодавца запослени има право да се врати на рад код послодавца који га је упутио, осим у случају отказа уговора о раду од стране запосленог, послодавца или споразумног прекида радног односа.

Престанак радног односа
Додаје се појашњење у коме радни однос престаје у случају да надлежни суд потврди одлуку послодавца о отказу уговора о раду; додаје се одредба да запосленом престаје радни однос уколико се код њега утврде здравствене сметње у складу са чланом 81. Закона како би се избегло различито тумачење ове одредбе од стране судова; брише се одредба да, уколико у року од 6 месеци од престанка радног односа у случају технолошког вишка настане поново потреба за радним местом запослени којем је радни однос престао има предност у односу на остале (Ецономy. Рс, 2. Децембар 2012.)

Advertisements

Posted on December 2, 2012, in Законски прописи у најави. Bookmark the permalink. Leave a comment.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s

%d bloggers like this: