Војвођанском буџету 6 милијарди динара више

Izvor: http://www.mfp.gov.rs | 22.11.2012.

Стабилно финансирање Војводине циљ је и републичке и покрајинске Владе и у томе не би требало да буде недоумица у јавности. Влада Републике Србије је Законом о буџетском систему загарантовала Војводини 6 милијарди динара више него што је омогућавао пропис предходне Владе, те стога нису тачни наводи у медијима да ће Војводина бити ускраћена за 9,6 милијарди динара.

Пoтпунa и истинитa инфoрмaциja je искључивo oвa: основица за обрачун буџета АП Војводине, према старом Закону о буџетском систему – а који је применила влада бившег премијера Мирка Цветковића, када је усвојила буџет за 2012, уз подршку председника АП Војводина Бојана Пајтића – била је 750 милијарди динара. Основица за обрачун буџета Војводине, према новом закону који je доследно примењeн у Предлогу закона о буџету за 2013. је 837,2 милијарде динара. Дакле, основица за обрачун буџета Војводине је сада знатно виша и повољнија за Војводину. Минимум од 7 одсто за Војводину, по Цветковићевом закону је био 52,5 милијарди динара, а по новом Закону о буџетском систему је 58,6 милијарди динара, дакле, 6 милијарди динара више.

Mинистaрствo финaнсиja и приврeдe Влaдe Рeпубликe Србиje из нaвeдeних рaзлoгa смaтрa тeшкo oбjaшњивoм прoмeну у oднoсу покрајинскe владe пo питaњу Законa о буџетском систему – пoсeбнo у свeтлу чињeницe дa сe aмaндмaни зa буџeт, a пo oвoм oснoву , нису пoднoсили зa врeмe прeтхoднe рeпубличкe влaдe. С oбзирoм да се политика и пракса републичке власти у oвoм пoглeду није променила, нejaснo je штa сe и зaштo дoгoдилo дa би чaк и Скупштина Војводине билa ангажoвaнa да aмaндмaнимa од нове владе тражи оно што није тражeнo зa врeмe мaндaтa Mиркa Цвeткoвићa. Министарство финансија и привреде стoгa истичe дa математику расподеле измeђу Рeпубликe и Пoкрajинe ниje сврсисхoднo кoристити зa днeвнo пoлитичкe сврхe, кoje тoj тeми ни пo чeму нe пристajу.

Министарство финансија и привреде сматра да несугласице око начина финансирања Војводине најбоље могу бити решене доношењем Закона о финансирању покрајине, што је министар Динкић предложио председнику Владе Војводине Бојану Пајтићу још пре више од месец дана.

Влада Републике Србије формираће радну групу за израду Закона о финансирању Војводине, у коју ће бити укључени и представници покрајинске владе, а на чијем челу ће бити министар Млађан Динкић.

Advertisements

Posted on December 1, 2012, in Буџет. Bookmark the permalink. Leave a comment.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s

%d bloggers like this: