Нови законски прописи ступају на снагу…

Извор: Привредни саветник

У “Службеном гласнику РС”, бр. 93 од 28. септембра 21012. године објављени су закони из пакета мера за финансијску консолидацију. У наставку ћемо за сваки од њих навести датум ступања на снагу и датум почетка примене.

Закон о изменама и допунама Закона о пореском поступку и пореској администрацији

ступа на снагу 6. октобра 2012. године;
·

Закон о изменама и допунама Закона о ПДВ

ступа на снагу 29. септембра 2012. године; примењује се од 1. јануара 2013. године, осим одредаба члана 15, члана 26. став 2. и члана 45, које ће се примењивати од 1. октобра 2012. године, члана 32, који ће се  примењивати од 31. децембра 2012. године, као и одредаба овог закона које садрже овлашћења за доношење подзаконских аката, које ће се примењивати од дана ступања на снагу овог закона;

·

Закон о изменама и допунама Закона о порезу на доходак грађана

ступа на снагу 6. октобра 2012. године;

·

Закон о изменама и допунама Закона о акцизама

ступа на снагу 6. октобра 2012. године; овај закон ступа на снагу 1. октобра 2012. године, осим одредбе члана 5. став 5. и члана 16. овог закона, у делу који се односи на остваривање права на рефакцију плаћене акцизе  на деривате нафте за пољопривредне сврхе и одредаба чл. 15. и 24. овог закона, које ступају на снагу 1. јануара 2013. године;

·

Закон о изменама и допунама Закона о дувану

; овај закон ступа на снагу 1. октобра 2012. године, а одредбе чл. 1. и 3. овог закона примењиваће се од 1. јануара 2013.  године;

·

Закон о изменама Закона о републичким админстративним таксама

; овај закон ступа на снагу 1. октобра 2012. године;

·

Закон о изменама и допунама Закона о фискалним касама

ступа на снагу 6. октобра 2012. године;

·

Закон о изменама и допунама Закона о финансирању локалне самоуправе

; овај закон ступа на снагу 29. септембра 2012. године, а примењује се од 1.октобра 2012.године, осим  члана 15а ст. 3. и 4, који се примењује од 1.јануара 2013.године;

·

Закон о изменама и допунама Закона о туризму

ступа на снагу 6. октобра 2012. године;

·

Закон о изменама Закона о приватизацији

ступа на снагу 29. септембра 2012. године;

·

Закон о изменама Закона о обавезном осигурању у саобраћају

ступа на снагу 29. септембра 2012. године;

·

Закон о изменама Закона о заштити од јонизујућих зрачења и о  нуклеарној сигурности

ступа на снагу 29. септембра 2012. године;

·

Закон о престанку важења Закона о Фонду за заштиту животне средине

ступа на снагу 29. септембра 2012. године;

·

Закон о изменама Закона о хемикалијама

ступа на снагу 29. септембра 2012. године;

·

Закон о изменама Закона о водама

ступа на снагу 6. октобра 2012. године;

·

Закон о изменама Закона о шумама

ступа на снагу 6. октобра 2012. године;

·

Закон о измени Закона о сточарству

ступа на снагу 6. октобра 2012. године;

·

Закон о изменама Закона о вину

ступа на снагу 6. октобра 2012. године;

·

Закон о измени и допунама Закона о ветеринарству

ступа на снагу 6. октобра 2012. године;

·

Закон о изменама и допунама Закона о судским таксама

ступа на снагу 6. октобра 2012. године;

·

Закон о изменама Закона о ваздушном саобраћају

ступа на снагу 6. октобра 2012. године;

·

Закон о изменама и допуни Закона о јавним путевима

ступа на снагу 6. октобра 2012. године;

·

Закон о изменама и допунама Закона о ванредним ситуацијама

ступа на снагу 6. октобра 2012. године;

·

Закон о изменама и допунама Закона о енергетици

ступа на снагу 6. октобра 2012. године;

·

Закон о изменама и допунама Закона о буџету Републике Србије за 2012. годину

ступа на снагу 29. септембра 2012. године;

·

Закон о изменама и допунама Закона о буџетском систему

ступа на снагу 29. септембра 2012. године;

·

Закон о допуни Закона о пензијском и инвалидском осигурању

ступа на снагу 29. септембра 2012. године;

·

Закон о утврђивању максималне зараде у јавном сектору

ступа на снагу 29. септембра 2012. године;

Advertisements

Posted on October 11, 2012, in Законски прописи у најави. Bookmark the permalink. Leave a comment.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s

%d bloggers like this: