Списак укинутих намета

Извор: Министарство финансија РС

СПИСАК НАКНАДА КОЈЕ СУ УКИНУТЕ ИЗМЕНАМА И ДОПУНАМА ЗАКОНА О ФИНАНСИРАЊУ ЛОКАЛНЕ САМОУПРАВЕ, ЗАКОНА О РЕПУБЛИЧКИМ АДМИНИСТРАТИВНИМ ТАКСАМА И ЗАКОНА О ДУВАНУ

1. ФИРМАРИНА – Комунална такса за истицање фирме на пословном простору за предузетнике и мала предузећа

2. Комунална такса за коришћење рекламних паноа за предузетнике и мала предузећа

3. Комунална такса за истицање и исписивање фирме ван пословног простора на објектима и просторима који припадају јединици локалне самоуправе (коловози, тротоари, зелене површине, бандере и сл.) за предузетнике и мала предузећа

4. Комунална такса за држање и коришћење пловних постројења, пловних направа и других објеката на води, осим пристана који се користе у пограничном речном саобраћају

5. Комунална такса за коришћење витрина ради излагања робе ван пословне просторије

6. Комунална такса за држање и коришћење чамаца и сплавова на води, осим чамаца које користе
организације које одржавају и обележавају пловне путеве

7. Комунална такса за држање ресторана и других угоститељских и забавних објеката на води

8. Комунална такса за коришћење обале у пословне и било које друге сврхе

9. Комунална такса на држање кућних и егзотичних животиња

10. Комунална такса за држање музичких уређаја и приређивање музичког програма у угоститељским објектима

11. За захтев за утврђивање испуњености услова за почетак обављања делатности

12. За захтев за утврђивање испуњености услова у погледу простора за пријем, чување и испоруку пољопривредних производа, као и опреме за одређивање квантитета и квалитета пољопривредних производа, а за обављање делатности складиштења пољопривредних производа у јавном складишту

13. Такса за решење по захтеву за упис у Регистар задужбина, фондација и фондова

14. Такса за решење по захтеву за упис промена у Регистар задужбина, фондација и фондова

15. Такса за решење по захтеву за брисање из Регистра задужбина, фондација и фондова

16. Такса за решење по захтеву за упис удружења у Регистар удружења

17. Такса за решење по захтеву за упис промене у регистру

18. Такса за решење о брисању удружења из регистра

19. Такса за решење по захтеву за упис представништва страног удружења у Регистар страних удружења

20. Такса за решење по захтеву за упис промене података који се уписују у регистар представништва страног удружења у Регистар страних удружења

21. Такса за решење о брисању представништва страног удружења из регистра представништва страног удружења у Регистар страних удружења

22. Такса за уверење о подацима уписаним у регистар представништва страног удружења у Регистар страних удружења

23. Такса за решење о упису оснивања спортске организације, односно друштва, односно савеза, у Регистар спортских организација као удружења, спортских друштава, односно савеза

24. Такса за решење о упису промене података у Регистру спортских организација као удружења, спортских друштава, односно савеза

25. Такса за решење о брисању спортске организације, односно друштва, односно савеза, из Регистра спортских организација као удружења, спортских друштава, односно савеза

26. Такса за копију, односно за препис решења о регистрацији спортске организације, односно друштва, односно савеза

27. Такса за захтев за издавање саобраћајне дозволе, потврде о привременој регистрацији или регистрационе налепнице и одјаву возила

28. Такса за издавање саобраћајне дозволе или регистрационе налепнице

29. Такса за решење по захтеву за давање сагласности за увоз семена и другог репродуктивног материјала биљака ради производње за потребе извоза

30. Такса за решење по захтеву за одобрење за увоз семена, расада и садног материјала којим се утврђују здравствени услови и сортност

31. Такса за захтев за преглед пошиљке (храна, односно предмети опште употребе) ради утврђивања безбедности пошиљке која се увози

32. Такса за решење по захтеву за издавање водних услова за објекте, радове и планска документа за уређење простора и газдовање шумама којима се утиче на водни режим

33. Такса за решење по захтеву за издавање водне сагласности за објекте, радове и планска документа за уређење простора и газдовање шумама којима се утиче на водни режим

34. Такса за решење по захтеву за издавање водне дозволе за објекте и радове којима се утиче на водни режим

35. Такса за решење по захтеву за издавање лиценце за обављање послова, и то: снабдевање водом за пиће системом јавног водовода, сакупљање, одвођење и пречишћавање отпадних вода системом јавне канализације, спровођење одбране од поплава и других облика заштите од штетног дејства вода, старање о функционисању водних објеката и система, одржавање регулационих и заштитиних објеката и пратећих уређаја на њима, одржавање мелиорационих система за одводњавање и наводњавање, извођење санационих радова и хитних интервенција на заштитним и регулационим објектима, праћење стања водних објеката, други послови у складу са законом о водама

36. Такса за решење по захтеву за овлашћивање за испитивање квалитета отпадних вода

37. Такса за решење по захтеву за издавање решења за стављање у промет средства за заштиту биља

38. Такса за решење о упису средства за исхрану биља и оплемењивача земљишта у Регистар средстава за исхрану биља и оплемењивача земљишта

39. Такса за решење по захтеву за одређивање ветеринарске установе и установе за заштиту биља које могу вршити лабораторијско истраживање узрочника заразних болести, односно које могу вршити лабораторијско испитивање узрочника и преносилаца заразних болести и проверавање лабораторијских испитивања ради утврђивања дијагнозе

40. Такса за решење по захтеву за одређивање правних лица и предузетника који могу да врше дезинфекцију, дезинсекцију и дератизацију

41. Такса за издавање одговарајућег доказа о дератизацији, односно издавање доказа о ослобођењу од дератизације

42. Такса за решење по захтеву за утврђивање испуњености услова за топлотно третирање и означавање дрвеног материјала за паковање

43. Такса за захтев за вршење контроле безбедности хране у спољнотрговинском промету

44. Такса за издавање решења о дозволи за стављање у промет, производњу, прераду и дораду, односно решења о забрани стављања у промет, производњу, прераду и дораду хране у спољнотрговинском промету

45. Такса за решење по захтеву за признавање новостворене сорте, односно одобравање увођења у производњу стране сорте

46. Такса за решење по захтеву за давање сагласности за увоз репродукционог материјала страних сорти за које није одобрено увођење у производњу ако се увози за оплемењивање биља и вођење поступка одобравања увођења у производњу страних сорти

47. Такса за решење по захтеву за утврђивање да правно или физичко лице испуњава услове за испитивање сорти на огледном пољу, односно лабораторији

48. Такса за захтев за додељивање права оплемењивача биљне сорте

49. Такса за захтев за упис у Регистар пренесених права оплемењивача

50. Такса за захтев за упис у Регистар уговора о лиценци

51. Такса за захтев за издавање обавезне лиценце

52. Такса за захтев за продужетак трајања обавезне лиценце

53. Такса за захтев за оглашавање решења о додељеном праву оплемењивача ништавним

54. Такса за захтев за поновни упис сорте у Регистар сорти пољопривредног биља

55. Такса за решење по захтеву за признавање новостворене домаће сорте воћака, винове лозе и хмеља, односно упису у Регистар сорти воћака, винове лозе и хмеља стране сорте

56. Такса за решење по захтеву за упис произвођача, увозника и прометника садним материјалом у Регистар произвођача садног материјала воћака, винове лозе и хмеља

57. Такса за решење по захтеву за упис у Регистар произвођача семена, расада, мицелија јестивих и лековитих гљива

58. Такса за решење по захтеву за упис у Регистар дорађивача семена

59. Такса за решење по захтеву за давање сагласности за препакивање семена

60. Такса за уверење о признавању семенског усева

61. Такса за решење по захтеву за упис у Регистар дистрибутера и увозника средстава за заштиту биља и Регистар дистрибутера и увозника средстава за исхрану биља и оплемењивача земљишта

62. Такса за решење по захтеву за упис у Регистар пружалаца услуга у области средстава за заштиту биља

63. Такса за решење по захтеву за утврђивање да лице (стваралац, корисник, односно овлашћена организација) испуњава услове за процену ризика за ограничену употребу, увођење у производњу и стављање у промет генетички модификованих организама и производа од генетички модификованих организама

64. Такса за решење по захтеву за одобравање ограничене употребе, увођења у производњу и стављање у промет генетички модификованих организама и производа од генетички модификованих организама, ако овим законом није друкчије прописано

65. Такса за решење по захтеву за одобравање ограничене употребе, увођења у производњу и стављање у промет генетички модификованих организама и производа од генетички модификованих организама, која садрже или се састоје од истих генетички модификованих организама или комбинација генетички модификованих организама, а који су намењени за другачију употребу од употребе која је одобрена решењем из става 1. овог тарифног броја

66. Такса за решење по захтеву за утврђивање да правно лице испуњава прописане услове за обављање прогнозноизвештајних послова, односно послова вршења услуга у области заштите биља

67. Такса за решење по захтеву за утврђивање да лице испуњава прописане услове за пружање услуга у спровођењу мера заштите биља, односно примени пестицида у пољопривреди и шумарству

68. Такса за решење по захтеву за утврђивање да правно лице испуњава услове за вршење здравственог прегледа усева и објеката, односно здравственог прегледа производње безвирусног или на одређене вирусе тестираног семена, расада, садног материјала и земљишта на нематоде

69. Такса за решење по захтеву за утврђивање да железничка станица, поморска лука, речно, језерско и ваздухопловно пристаниште, друмски гранични прелаз, контејнерски терминал, пошта, односно друго место царињења на којем се врши здравствени преглед при увозу и провозу пошиљака биља које се претоварују, испуњава прописане услове за безбедно и квалитетно вршење здравственог прегледа пошиљака биља

70. Такса за решење по захтеву за утврђивање да правно лице испуњава прописане услове за стављање у промет средстава за заштиту биља
(пестицида), односно средстава за исхрану биља (ђубрива) на велико (складишта пестицида и ђубрива)

71. Такса за решење по захтеву за утврђивање да правно лице, односно предузетник испуњава прописане услове за стављање у промет средстава за заштиту биља (пестицида), односно средстава за исхрану биља (ђубрива) на мало (пољопривредне апотеке)

72. Такса за решење по захтеву за утврђивање да правно лице, односно предузетник испуњава прописане услове за стављање у промет средстава за заштиту биља (пестицида), односно средстава за исхрану биља (ђубрива), на мало, који се налазе на позитивној (оцењеној) листи отрова

73. Такса за обавештење о разврставању правних лица по делатностима и одређивању матичног броја

74. Такса за обавештење о промени делатности правних лица

75. Посебна накнада – буџетски динар по Закону о дувану

СПИСАК НАКНАДА КОЈЕ СУ УКИНУТЕ НА СЕДНИЦИ ВЛАДЕ РЕПУБЛИКЕ СРБИЈЕ ОДРЖАНОЈ 14.9.2012. ГОДИНЕ – ступају на снагу 01.октобра.2012.

1. Накнада за заштиту, коришћење и унапређивање општекорисних функција шума

2. Накнада за утврђивање испуњености услова за производњу и промет из области пољопривредне и прехрамбене индустрије

3. Накнада трошкова поступка за захтев за утврђивање услова за одгајивачке организације и организације са посебним овлашћењима

4. Накнада за утврђивање испуњености услова за обављање производње и преглед пошиљки приликом увоза, односно извоза грожђа, шире, вина и других производа

5. Трошкови обављања послова везаних за географско порекло, контроле производње грожђа намењеног за производњу вина са географским пореклом, контроле производње вина са географским пореклом, као и испитивање квалитета и сензорског оцењивања вина

6. Трошкови за регистрацију објекта у домаћинству за производњу млека и производе од млека

7. Трошкови обавезне дезинфекције моторних возила приликом уласка у Републику Србију

8. Трошкови поступка регистрације објекта за обављање послова дезинфекције, дезинсекције и дератизације

9. Накнада за трошкове регистрације објекта за држање и узгој животиња, сточних пијаца, откупних места и објеката за сакупљање, ускладиштење и прераду сировина и отпадака животињског порекла
10. Сливна водна накнада од правних лица за грађевинско земљиште, објекте, односно простор намењен за обављање привредне и друге делатности, стамбене објекте, објекте саобраћајне инфраструктуре и добра у општој употреби

11. Сливна водна накнада од правних лица за пољопривредно земљиште

12. Сливна водна накнада од правних лица за шумско земљиште

13. Сливна водна накнада од физичких лица на основу решења Пореске управе за пољопривредно земљиште

14. Сливна водна накнада од физичких лица на основу решења Пореске управе за шумско земљиште

15. Сливна водна накнада од физичких лица на основу решења Пореске управе за грађевинско земљиште, објекте, односно простор намењен за обављање привредне и друге делатности, стамбене објекте, објекте саобраћајне инфраструктуре и добра у општој употреби

16. Накнада за возила на моторни погон – део накнаде за загађивање животне средине који се односи на возила на моторни погон

17. Издавање сагласности на пројекат мера радијационе сигурности и безбедности

18. Издавање решења за коришћење нуклеарног материјала

19. Издавање и продужење лиценце за обављање радијационе делатности (Све делатности изузев медицине/стоматологије)

20. Издавање и продужење лиценце за обављање радијационе делатности у медицини – рендген дијагностици (по једном извору зрачења)

21. Издавање и продужење лиценце за обављање радијационе делатности у стоматологији (по једном извору зрачења)

22. Издавање и продужење лиценце за обављање радијационе делатности у медицини – радиотерапија

23. Издавање и продужење лиценце за обављање радијационе делатности у медицини – нуклеарна медицина

24. Издавање и продужење лиценце за обављање нуклеарне активности

25. Издавање дозволе за промет извора јонизујућих зрачења

26. Издавање дозволе за промет нуклеарних материјала

27. Издавање решења за коришћење извора јонизујућих зрачења

28. Накнада за стручну процену података које доставља извозник ради спровођења поступка претходног обавештења и ПИЦ поступка

29. Накнада за продужење дозволе за обављање делатности промета и дозволе за коришћење нарочито опасних хемикалија

30. Накнада за процену техничког досијеа о сурфактанту

31. Такса за предлог за покушај поравнања

32. Такса за враћање тестамента на чување

33. Такса за поднеске којим се тражи издавање уверења

34. Такса за приговор пребијања

35. Такса за другостепену одлуку, осим ако се њом потвђује у целости првостепена одлука или се мериторно одлучује

36. Такса за одлуку о ванредном правном леку, осим ако се одбија захтев из ванредног правног лека или одбацује ванредни правни лек

37. Такса за приговор против платног налога

38. Такса за предлог за повраћај у пређашње стање

39. Такса за издавање усменог пуномоћја, отказ или опозив пуномоћја на записник, судско обавештење о опозиву или отказу пономоћја

40. Такса за разматрање завршених предмета

41. Висина накнаде за потврду о праву на испитивање здравствене способности летачког особља, контролора летења и кабинског особља

42. Накнада за прикључење прилазног пута на јавни пут

43. Накнада за изградњу комерцијалних објеката којима је омогућен приступ са јавног пута

44. Накнада за прекомерно коришћење државног пута, његовог дела или путног објекта

45. Годишња накнада за моторна возила, тракторе и прикључна возила

46. Годишња накнада за остала возила на моторни погон

47. Надокнада за изградњу и одржавање јавних и блоковских склоништа

48. Средства правних лица која за осигурање од пожара своје имовине оснивају властите осигуравајуће фондове у висини 3% од премије осигурања од пожара у корист Буџетског фонда за ванредне ситуације

49. Средства остварена на основу издвајања осигуравајућих друштава у висини 5% од наплаћене премије осигурања од пожара и других опасности у корист Буџетског фонда за ванредне ситуације

50. Средства остварена на основу издвајања осигуравајућих друштава у висини 5% од прихода наплаћеног обавезног осигурања транспорта опасних материја у друмском, железничком, речном и ваздушном саобраћају у корист Буџетског фонда за ванредне ситуације

51. Средства наплаћена од привредних субјеката на годишњем нивоу, који се баве производњом, прерадом, ускладиштењем, дистрибуцијом и продајом запаљивих течности, експлозивних материја и гасова, по основу укупних инсталационих капацитета ускладиштења и главне мерне регулационе станице на магистралном гасоводу у корист Буџетског фонда за ванредне ситуације

52. Средства остварена по основу 1% прихода од продаје улазница за спортске догађаје, по пријављеном догађају Министарству унутрашњих послова у корист Буџетског фонда за ванредне ситуације

53. Трошкови полагања усменог (теоријског) дела стручног испита за туристичког водича

54. Туристичка накнада

55. Накнаде за трошкове приватизације

56. Накнада за објављивање статута

57. Накнада за објављивање на интернет страни Агенције података од значаја за пословање и правни промет као што су број телефона, факса, интернет адреса, адреса електронске поште, бројеви рачуна у банкама и др.

58. Накнада за финансијске извештаје који су састављени применом посебне апликације Агенције

59. Такса у случају кад подносилац финансијског извештаја на захтев Агенције не отклони недостатке у прописаном року, плаћа посебну накнаду за додатну обраду финансијског извештаја

60. Такса за регистрацију замене редовних годишњих финансијских извештаја, односно консолидованих финансијских извештаја у складу са прописима, накнада износи за обвезнике ревизије

61. Такса за регистрацију замене редовних годишњих финансијских извештаја, односно консолидованих финансијских извештаја у складу са прописима, накнада износи за остале обвезнике достављања финансијских извештаја

62. Такса за додатну обраду када подносилац на захтев Агенције не отклони недостатке

63. Накнада за објављивање документације по захтеву за замену објављене документације

Advertisements

Posted on September 18, 2012, in Законски прописи у најави. Bookmark the permalink. Leave a comment.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s

%d bloggers like this: