Мере безбедности и здравља на раду – Интервју: Вера Божић Трефалт

14. 07. 2012. | Бранислав Савић д. И. А. | Буилд магазин

Вера Божић Трефалт

Интервју: Вера Божић Трефалт директорка Управе за безбедност и здравље на раду Министарства рада и социјалне политике Републике Србије
Аутор: Бранислав Савић д. И. А.

Питања безбедности на градилиштима су одувек представљала тему о којој се мало причало, а још мање на том пољу радило у нашем друштву. Врло ретко је био важан појединац, његова безбедност и могућност обављања нормалног рада. На првом месту је било оно што се чини најважнијим, а то је профит. Профит кроз небригу о радницима и непоштовање њихових права, нажалост. Наравно, оваква пракса није била свеприсутна и увек су постојали изузеци. Имајући у виду да је грађевинска индустрија сектор у коме се дешава највише повреда на раду и са највишим процентом смртних исхода, тема безбедности и здравља на раду на градилиштима је итекако битна. У ту сврху смо и разговарали са Вером Божић Трефалт, директорком Управе за безбедност и здравље на раду.

Буилд: С обзиром да је прошло седам година од доношења новог Закона о безбедности и здрављу на раду, каква су искуства у примени истог?

Вера Божић Трефалт: Након доношења Закона о безбедности и здрављу на раду 2005. Године, уследило је доношење још десетак подзаконских прописа који подржавају Закон. Један од најзначајнијих правилника који је донет је Правилник о начину и поступак процене ризика на радном месту и у радној околини. Цео систем безбедности и здравља на раду почива на превентивним мерама и процењивању ризика на радним местима на којима запослени раде, а који су под контролом послодавца.

До сада је донето и седамнаест подзаконских прописа којима су транспоноване директиве Европске уније (ЕУ). Ми имамо обавезу да до краја ове године транспонујемо још три директиве у складу са Националним планом интеграција.

Конкретан одговор на ваше питање би био да постоје послодавци који Закон примењују и послодавци који ни у елементарном смислу не примењују обавезе утврђене овим прописом. Проблем примене мера безбедности и здравља на раду сагледава се углавном код малих и средњих фирми. Међутим, постоје глобални проблеми у привреди који директно утичу на примену прописа у овој области и то су, пре свега рад „на црно“, ангажовање нестручне радне снаге за обављање послова, сива економија итд. Такође, у самој области постоје проблеми, као што су: незавршен процес транспоновања директива ЕУ, непостојање јединственог регистра повреда на раду, не постоји јасно осигурање од повреда на раду и професионалних болести, не постоји законска обавеза перманентне едукације, већа улога медицине рада, итд.

Напомињем да је највећи проблем примене прописа у овој области свест послодаваца, поготово малих и средњих предузећа, јер најчешће сматрају да је то трошак, а не инвестиција. Али, оно што је добро јесте да сви послодавци данас у Србији знају да се питања безбедности и здравља на раду морају решавати.

Буилд: Према Закону о безбедности и здрављу на раду донета је и одлука о оснивању Управе за безбедност и здравље на раду. Да ли бисте могли да нам приближите чиме се Управа бави?

В. Б. Т: У многим земљама Европске уније, у тренутку приближивања ЕУ најчешће у оквиру министарства надлежног за рад оснива се посебан орган у чијој надлежности је транспоновање директива ЕУ. У оквиру Министарства рада и социјалне политике, а у складу са чланон 60. Закона образована је Управа за безбедност и здравље на раду, са основном надлежношћу да транспонује директиве ЕУ.

Поред ове обавезе Управа је у обавези да врши едукацију послодаваца, представника запослених, запослених, лица за безбедност и здравља на раду и др., у овој области, са циљем подизање културе рада. Такође, прати и оцењује стање безбедности и здравља на раду и припрема ставове за јединствено уређивање мера безбедности и здравља на раду, организује полагање стручних испита за обављање послова безбедности и здравља на раду, издаје лиценце правним лицима и предузетницима за обављање ових послова, стара се о примени међународних аката, развија сарадњу са Агенцијом за безбедност и здравље на раду ЕУ, Међународном организацијом рада, невладиним организацијама, развија социјални дијалог са репрезентативном Унијом послодаваца и репрезентативним синдикатима и обавља друге послове у складу са законом.

„Најчешћи случај повређивања на градилиштима јесте непридржавање елементарних мера безбедности и здравља на раду“

Буилд: Које је прописе Управа донела до сада који се тичу грађевинске индустрије?

В. Б. Т: Врло је битно праћење грађевинске индустрије, имајући у виду да се око 50% повреда на раду дешава у овој грани индустрије. То није случај само са нашом земљом, то је тако и у земљама ЕУ. Поред Закона о безбедности и здрављу на раду у коме су утврђене обавезе за све послодавце, тако и за послодавце у делатности грађевинарства, Влада РС је 2009. Године донела Уредбу о безбедности и здрављу на раду на привременим или покретним градилиштима.

Такође, донет је и Закон о потврђивању Конвенције Међународне организације рада број 167 о безбедности и здрављу у грађевинарству која се односи на градилишта, а још увек је на снази и Правилник о заштити на раду при извођењу грађевинских радова од 1997. Године, који се примењује уколико одредбе из тог правилника нису у супротности са одредбама утврђене Уредбом. У току је припрема Правилника о елаборату о уређењу градилишта. Када се буде донео и овај Правилник сматрамо да ће бити заокружена правна регулатива која се односи на примену мера безбедности и здравља на раду у грађевинарству. Важно је напоменути да су овим документима утврђена права, обавезе и одговорности како инвеститора, послодаваца, тако и запослених.

Буилд: Донета је Национална Стратегија за развој безбедности и здравља на раду у Републици Србији за период од 2009. До 2012. Године. Каква су искуства проистекла из тога и да ли имате у плану доношење нове Стратегије за наредни период?

В. Б. Т: Желели смо да као свака земља која придаје значај безбедности и здрављу на раду донесемо Стратегију у овој области и Влада Републике Србије је то урадила 2009. Године. У Стратегији безбедности и здравља на раду РС за период 2009. До 2012. Године утврђено је дванаест циљева. Већина тих задатака је завршена, док ће се неки циљеви разрађивати у следећем периоду. У овом стратешком периоду дате су иницијативе за образовање центра – центара за едукацију у области безбедности и здравља на раду, као и иницијатива за уређивање питања осигурања од повреда на раду и професионалних обољења.

У вези перманентног учења у овој области, односно едукације добијен је пројекат од Норвешке Краљевине и тај пројекат је већ у другој фази. У вези питања осигурања од повреда на раду велику помоћ нам пружа Међународна организација рада. Стратегија безбедности и здравља на раду за период 2013. – 2017. Ослањаће се на Стратегију безбедности и здравља на раду ЕУ. Као један од стратешких циљева и даље ће бити подизање културе рада, нарочито код малих и средњих послодаваца.

Буилд: Поменули сте оснивање Центра за едукацију. Можете ли нам рећи на који начин ће он функционисати?

В. Б. Т: Таквих центара у Европи има много. Оснивање таквог центра ће употпунити систем безбедности и здравља на раду у Србији. У области безбедности и здравља на раду, односно у Закону о безбедности и здравља на раду није утврђена обавеза перманентног учења који се баве пословима безбедности и здравља на раду. У наредном периоду када се буде радила измена и допуна Закона безбедности и здравља на раду мора се успоставити обавеза сталног усавршавања.

Да би то постигли потребно је образовати центар или центре за тренинг и едукацију. У тим центрима све заинтересоване стране, од послодаваца, преко лица задужених за безбедност и здравље на раду, инвеститора, инжењера, извођача радова, синдиката, представника запослених до медија имаће потребан ниво едукације.

Буилд: Пошто је грађевинска индустрија област у којој су присутни највећи ризици, који су најчешћи узроци повреда на раду и који се прописи најчешће крше на градилиштима у Србији?

В. Б. Т: До ове године, неношење средстава личне заштите на раду је био основни разлог узрока повреда на раду. Најчешћи случај повређивања на градилиштима јесте непридржавање елементарних мера безбедности и здравља на раду, односно непридржавање процедуре, инструкција при обављању рада, непрописно постављање скела, неношење појаса имајући у виду да је у питању рад на висини, неоспособљавање за безбедан и здрав рад, па чак и неупућивање на периодичне лекарске прегледе, јер се најчешће ради о радним местима са повећаним ризиком.

Недавни смртни случајеви на градилиштима указују на проблем да се на градилиштима често ангажују лица која раде „на црно“. Одговорност за непридржавање мера безбедности и здравља на раду на градилиштима је пре свега на послодавцу, али и на запосленима. Запослени морају да схвате да сваки посао на градилишту морају да обаве по одређеној процедури, без обзира што су у својој пракси тај посао обављали више пута. Свако ко се данас бави грађевинарством мора да је свестан одговорности и да један део својих инвестиција одвоји за безбедност и здравље на раду. То не значи само улагање у средства и опрему личне заштите.

Буилд: Прошло је годину дана од почетка примене Уредбе о безбедности и здрављу на раду на привременим или покретним градилиштима. Да ли је доношење Уредбе допринело побољшању квалитета безбедности и здравља на раду?

В. Б. Т: Уредба о безбедности и здрављу на раду на привременим или покретним градилиштима примењује се од јула 2011. Године и мислим да је рано говорити да је Уредба допринела смањењу повреда на раду у делатности грађевинарства. Инвеститори имају сазнања о њиховим обавезама да још у фази пројектовања ангажују координаторе за израду плана превентивних мера, у складу са Уредбом, а касније да и у фази извођења радова ангажују координатора који би контролисао да ли се план превентивних мера спроводи.

Да би се схватио значај и улога координатора који су ангажовани од стране инвеститора на градилиштима инспекција рада је у првих пола године деловала саветодавно. Још увек свест о тој врсти одговорности да на градилиштима постоје координатори који, поред послодаваца односно лица за безбедност и здравља на раду које је одредио послодавац, брину о мерама безбедности и здрављу на раду, није развијена. Мислим да још увек Уредба у правом смислу није заживела, али то време ће доћи, јер се у пракси земаља које увелико примењују ову Уредбу показало да је доследна примена Уредбе допринела смањењу повреда на раду на градилиштима.

 

Буилд: Да ли је Уредба допринела смањењу смртних случајева и повреда на раду и уопштеном повећању безбедности на градилиштима?

В. Б. Т: Уредба још није заживела као што сам раније споменула. Када се догоди повреда на раду одговоран је, пре свега, послодавац – непосредни извођач радова, чији је запослени повређен, док је координатор ту да координира реализацијом планираних активности са циљем да се обезбеди да послодавци и друга лица која изводе радове доследно примењују превентивне мере безбедности и здравља на раду, да предузима мере ради обезбеђивања да приступ на градилиште имају само лица која имају дозволу да уђу на градилиште, да обавештава надлежну инспекцију рада о случајевима када послодавци и друга лица не примењују мере за безбедан и здрав рад и да обавља и друге послове у складу са Уредбом.

Улога координатора јесте да утиче на смањење повреда на раду, али пре свега, да повећа безбедност и здравље на раду на градилиштима, уз одговорност свих који обављају било какву активност на градилишту. Уколико координатор у фази израде пројекта или у фази извођења радова не обавља послове у складу са Уредбом, одговоран је инвеститор и он се одређивањем координатора не ослобађа своје одговорности.

Буилд: Пошто је Уредба повећала трошкове инвеститора, размишља ли се о доношењу неких решења којима би се умањили трошкови, с обзиром на то да је криза у грађевинском сектору и да сваки додатни трошак представља оптерећење?

В. Б. Т: У питању је грађевинарство, једна од најризичнијих делатности, где се најчешће дешавају повреде на раду и због тога је и донета Уредба, односно уведена обавеза за инвеститора, да преко координатора брине о безбедности и здрављу на раду на градилишту. При доношењу Уредбе консултовани су инвеститори, а била је и предмет разматрања на Социјално економском савету Републике Србије. Тада се знало да она доноси увећање трошкова инвеститорима.

Када је у питању безбедност и здравље на раду мој лични став и став као директорке Управе за безбедност и здравље на раду јесте да без обзира на кризу која влада морају се применити мере безбедности и здравља на раду. Уредба прописује минималне мере о безбедности и здрављу на раду. Ми не причамо о високом стандарду мера, већ о минималним мерама. Сматрам да ове мере сваки инвеститор, пре свега, а нарочито послодавац мора да спроведе без обзира на кризу. Овде се ради о људским животима, те у том смислу неће доћи до измене Уредбе у смислу да инвеститор неће бити у обавези да ангажује координаторе како у фази израде пројекта, тако и у фази извођења радова.

Буилд: Уредбом о безбедности и здрављу на раду на привременим или покретним градилиштима предвиђено је и увођење координатора за безбедност и здравље на раду у фази израде пројеката и координатора у фази извођења радова. На који начин се врши едукација кадрова и издавање потребних уверења?

В. Б. Т: Уредбом о безбедности и здрављу на раду на привременим или покретним градилиштима прописано је које услове треба да испуњава физичко лице да би било координатор за израду пројекта, односно координатор за извођење радова. Између осталих услова утврђено је да физичко лице које поднесе захтев за једног или за другог координатора има и положен стручни испит за обављање послова координатора за израду пројекта, односно за извођење радова.

Министар надлежан за послове безбедности и здравља на раду донео је Правилник о програму, начину и висини трошкова припреме и полагања стручног испита за обављање послова координатора за израду пројекта и стручног испита за обављање послова координатора за извођење радова.

Буилд: Колико је до сада издато уверења за координаторе и да ли сте задовољни квалитетом тих кадрова?

В. Б. Т: До сада је према евиденцији Управе издато 350 уверења. Имена лица која су положила стручни испит за обављање послова координатора за израду пројекта и за обављање послова координатора за извођење радова налазе се на сајту Управе за безбедност и здравља на раду. Сва обавештења о припреми и полагању овог стручног испита могу се добити на сајту Управе.

Задовољни смо квалитетом лица која су положила овај испит, из разлога што су већина њих углавном дипломирани грађевински инжењери, који у пракси већ раде као пројектанти или као извођачи радова. Пролазност на испиту је висока. Испит се полаже путем теста. Чланови Комисије су између осталих, директор
Инспектората за рад, декан Факултета заштите на раду, председник Инжењерске коморе Србије и други еминентни стручњаци из својих области. Пракса у земљама ЕУ је показала да се само 10 – 20% лица која положе овај испит и баве пословима координатора на градилиштима.

Буилд: Према претходном Закону о заштити на раду, послове безбедности и здравља на раду могло је једино да обавља лице са звањем инжењера или дипломираног инжењера заштите на раду, а према новом Закону о безбедности и здравља на раду те послове могу да обављају и лица других техничких струка. Ово је изазвало доста полемике у стручној јавности. Какво је ваше мишљење и искуство о овоме, и да ли постоји потреба мењања прописа?

В. Б. Т: То питање јесте изазвало полемике, међутим у складу са Законом о безбедности и здравља на раду послодавац одлучује о начину организовања послова за безбедност и здравље на раду у зависности од технолошког процеса, организације, природе и обима процеса рада, броја запослених који учествују у процесу рада, процењених ризика, броја локацијских јединица, броја радних смена и врсте делатности.
Потпуна одговорност за безбедност и здравље на раду је пренета на послодавца и на њему је одлука за кога ће се определити да обавља послове безбедности и здравља на раду. Наиме дошло је до промене својинских односа у привреди и уместо друштвене установљава се приватна својина, као основни облик својине, те у том смислу и питање да ли ће послодавац изабрати квалификовано – компетентно лице или тим стручњака за обављање ових послова, одлучује послодавац.

Законодавац није сматрао да је упутно наметнути послодавцу да ове послове може да обавља само техничко лице, са најмање „вишом стручном спремом“ или инжењер заштите на раду, јер је безбедност и здравље на раду скуп савремених техничких, ергономских, здравствених, образовних, социјалних, организационих и других мера са циљем њихове примене за отклањање ризика од повређивања и оштећења запослених, и/или њиховог свођења на најмању могућу меру.

У земљи где постоји око 200. 000 малих и средњих фирми, нелогично је од њих захтевати да послове безбедности и здравља на раду обављају само и једино инжењери са одређеном стручном спремом. То би било, првенствено, јако скупо и таква пракса не постоји у окружењу.

Да би на ефикасан начин послодавац могао да обавља ове послове Закон о безбедности и здравља на раду дозвољава могућност да послодавац послове безбедности и здравља на раду обавља одређивањем свог запосленог или организовањем службе за безбедност и здравља на раду у оквиру својих запослених или ангажовањем правног лица или предузетника са лиценцом за обављање ових послова.

Истовремено је наметнуо обавезу правном лицу или предузетнику да би добио лиценцу за обављање послова безбедности и здравља на раду, испуњава, између осталих и услов, да има запослене са стеченим високим образовањем из поља техничко – технолошких, природно – математичких и медицинских наука на студијама другог степена (дипломске академске студије – мастер, специјалистиче академске студије, специјалистичке струковне студије) , односно на основним студијама у трајању од најмање четири године.

Установљавањем приватне својине, као основног облика својине изгубио се велики број предузећа и појавили су се нови послодавци који треба да схвате значај примене мера безбедности и здравља на раду, са напоменом да су предузећа из ранијег периода имала традицију примене мера заштите на раду уважавајући принцип солидарности.

Буилд: Која лица конкретно врше обуку радника о безбедности и здрављу на раду и да ли та лица морају бити одговарајуће струке и лиценцирана?

В. Б. Т: У складу са Законом о безбедности и здравља на раду послодавац је дужан да изврши оспособљавање запослених за безбедан и здрав рад и то код заснивања радног односа, односно премештаја на друге послове, приликом увођења нове технологије или нових средстава за рад, као и код промене процеса рада који може проузроковати промену мера за безбедан и здрав рад.

Како је послодавац у обавези да припрема и спроводи оспособљавање запослених за безбедан и здрав рад преко лица за безбедност и здравља на раду, најбоље би било да из реда својих запослених одабере квалификована лица која ће извршити оспособљавање запослених за безбедан и здрав рад и теоретски и практично, имајући у виду да послодавац, односно његови запослени најбоље познају технолошки процес рада (организацију рада, број запослених, врсту послова, опрему за рад,…) , односно опасности и штетности на радним местима.

Међутим, уколико послодавац на овај начин не организује оспособљавање радника за безбедан и здрав рад он може ангажовати спољну службу, односно правно лице или предузетника са лиценцом за обављање послова безбедности и здравља на раду.

Буилд: На који начин Управа врши контролу и проверу одговорних лица, правних лица и агенција са лиценцама?

В. Б. Т: Управа за безбедност и здравље на раду контролише законитост рада над одговорним лицима, правним лицима и предузетницима који имају лиценце из области безбедности и здравља на раду, што је утврђено одредбом члана 60. Закона о безбедности и здравља на раду. Управа је до сада донела велики број решења којима је издала лиценце за обављање послова у овој области, али исто тако донела је и велики број решења о одузимању лиценци, о чему се води евиденција.

Најчешћи разлог одузимања лиценци у овој области јесте што правна лица и предузетници са лиценцом ангажују лица која не испуњавају прописане услове у складу са Законом, а та лица обављају послове код трећих лица са којима је лиценцирана кућа склопила уговор. У наредном периоду доћи ће до промене прописа којима се регулише издавање и одузимање лиценци и сигурно ће се услови за добијање лиценци у овој области пооштрити.

Буилд: Каква је сарадња и координација Управе за безбедност и здравље на раду и Инспектората рада?

В. Б. Т: Управа за безбедност и здравље на раду и Инспекторат за рад су део Министарства рада и социјалне политике и свако од ових органа делује у оквиру својих надлежности које су прописане законом. Управа је надлежна за доношење прописа у овој области, а Инспекторат за рад контролише примену тих прописа, те у том смислу су врло драгоцене сугестије и коментари Инспектората за рад, јер Инспекција рада најбоље сагледава како послодавци у пракси примењују мере безбедности и здравља на раду. Заједно сарађујемо по многим питањима из ове области, те сматрам да Управа има одличну сарадњу са Инспекторатом за рад.

Буилд: Да ли према вама постоји довољан број инспектора рада и да ли они имају сва потребна овлашћења?

В. Б. Т: Република Србија је потписница Конвенције 81 Међународне организације рада којом је установљена организација и функција инспекције рада, те у том смислу Конвенција је испоштована и по броју инспектора рада и по питању њихових овлашћења.

Буилд: Да ли према искуству Управе и Инспектората за рад послодавци и инвеститори обраћају довољно пажње на све потребне прописане мере безбедности и здравља на раду?

В. Б. Т: Наше искуство је да када су у питању послодавци са већим бројем запослених, као и страни послодавци, мере безбедности и здравља на раду се примењују, али када су у питању мала и средња предузећа, заборављају на примену мера безбедности и здравља на раду. Ми морамо још много да радимо на подизању свести и култури рада. Послодавци још увек сматрају да је улагање у мере безбедности и здравља на раду трошак, али много је тежа ситуација када се догоди повреда на раду, тада се поставља питање одговорности, али и издатака поводом повреде на раду, (питање здравственог осигурања, накнада трошкова, судски трошкови, итд.). Потребно је више деловати путем едукација, преко представника запослених, медија, итд.

Буилд: Да ли је Инспекторат за рад оценио Уредбу о безбедности и здрављу на раду на привременим или покретним градилиштима, и да ли на основу њихових сазнања треба нешто мењати?

В. Б. Т: Још увек немамо коментаре од Инспектората за рад о примени Уредбе, али у плану су нам консултације са Инспекцијом рада, али и са координаторима у фази пројектовања и у фази извођења радова како бисмо добили информације да ли постоји нешто што би допринело бољем функционисању Уредбе. Организоваћемо и састанке са инвеститорима, да бисмо чули и њихово мишљење. По досадашњем сазнању постоје инвеститори који доследно примењују Уредбу, а и они који то не чине. Један број координатора већ има добру праксу у примени Уредбе.

Буилд: Пошто се према Уредби не може ангажовати координатор за извођење радова из редова предузећа које изводи радове, да ли по вама може доћи до сукоба интереса када инвеститори ангажују координатора за извођење радова из редова пројектантске куће која им је радила пројекат?

В. Б. Т: То је врло интересантно питање. Мислимо да не постоји сукоб интереса у том случају. Битно је да у конкретном случају запослени код извођача радова не може бити одређен за координатора за извођење радова. Свака друга ситуација је допуштена у складу са Уредбом. У колико се у пракси покаже да постоји проблем ангажовања координатора у фази извођења радова из пројектантске куће од стране инвеститора, настојаће се да се у том делу Уредба допуни.

 

Буилд: У мају је одржан Сајам превенције и реаговања у ванредним ситуацијама, безбедности и здравља на раду у Београду. Можете ли нам рећи да ли је он помогао у подизању свести о потреби квалитетне безбедности и здравља на раду и да ли постоји план израде медијске кампање која би послодавцима и радницима приближила значај безбедности и заштите на раду?

В. Б. Т: Сајам је управо организован због подизања свести о култури рада, односно примени мера безбедности и здравља на раду код послодаваца и запослених. У прилог томе иде чињеница да нам је сав материјал о значају безбедности и здравља на раду подељен. Сам број посетилаца нам говори да је Сајам успео у својој намери. Што се тиче медијске кампање, ми припремамо пројекат који се односи на Центар за едукацију и у оквиру тог пројекта биће и медијска кампања, која ће релативно скоро бити организована.

Сваког осмог августа на Дан грађевинара, 28. Априла на Дан безбедности и здравља на раду, као и последње недеље октобра поводом Европске недеље безбедности и здравља на раду, организујемо прикладна дешавања и ангажујемо медије са којима приближавамо јавности питања безбедности и здравља на раду. Наравно, у ту сврху се организује и Сајам превенције и реаговања у ванредним ситуацијама, безбедности и здравља на раду сваке друге године. Такође, учествујемо на свим дешавањима, чак и преко наших могућности, која за тему имају безбедност и здравља на раду.

Буилд: Да ли постоји нешто што бисте желели да поручите инвеститорима, пројектантима и извођачима радова на шта би посебно требали да обрате пажњу?

В. Б. Т: Оно што желим да поручим инвеститорима, пројектантима и извођачима радова, јесте да се добро упознају са Уредбом о безбедности и здрављу на раду на привременим или покретним градилиштима и да је доследно примењују. Инвеститори треба да ангажују координаторе јер су они врло корисни и то је, практично, заштита њихових интереса. Такође бих желела да им поручим да не треба да се плаше одговорности, јер доследна примена закона и подзаконских аката, односно мера безбедности и здравља на раду, јесте део инвестиција, а не трошак.

Advertisements

Posted on July 17, 2012, in Безбедност и здравље на раду, Грађевинарство. Bookmark the permalink. Leave a comment.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s

%d bloggers like this: